Мазмұнға өту

Компьютерлік терминдердің қысқаша сөздігі

Уикикітап жобасынан

Компьютерлік терминдердің қысқаша сөздігі ағылшын, қазақ, орыс тілдері ретімен сұрыпталып беріледі. «Microsoft» корпорациясы 2005 ж. Windows XP амалдық жүйесінің мен Office 2003 кеңселік бағдарламалар дестесінің қазақша тілдесу үшін дайындаған сөздік негізінде.

Ескертпе: Бұл мақаланың көлемі өте үлкен болғандықтан тіл бойынша өздіктік сұрыпталуы (құмсағат тәрізді белгішеменен ) 1 минөттен асуы мүмкін

English Қазақша Русский
3-D үш өлшемдік, көлемдік трехмерный, объемный
3-D Area үш өлшемдік аумақты объемная с областями (диаграмма)
3-D bar үш өлшемдік сызықты объемная линейчатая (диаграмма)
3-D Column үш өлшемдік баған объемная гистограмма
3-D effect үш өлшемдік пәрмен объемный эффект
3-D Line үш өлшемдік сызба объемный график
3-D Pie үш өлшемдік шеңбер объемная круговая (диаграмма)
3-D Style үш өлшемдік мәнер Объем (например: «Объем: стиль 1» и т.п.)
3-D Surface үш өлшемді беттік поверхностная (диаграмма)
3rd party Бөгде өндіруші сторонний
abort доғару прекратить
About Туралы О программе
absolute reference нақпа-нақ сілтеме абсолютная ссылка
accelerator key тез ашу пернесі клавиша быстрого вызова
Accept Қабылдау принимать
access Қатынасу доступ
access key Қатынас пернесі клавиша доступа
access permission Қатынас рұқсаты разрешение на доступ
accessibility арнайы мүмкіндіктер специальные возможности (используемый перевод),
средства для людей с нарушениями подвижности,
слуха и зрения (смысл)
accessories Қалыпталған Стандартные (название группы программ в Windows)
Account Тіркелгі учетная запись
accuracy дәлдік точность
accurate дәл точный
ACL Қатынас басқару тізімі (ҚБТ) список управления доступом, таблица управления доступом
acronym әріпбуын сөз сокращение
Across Көлденеңінен По горизонтали
action Әрекет действие
action button Басқарушы батырма управляющая кнопка
activate Белсендіру сделать активным
Active Белсенді активный
active document Белсенді құжат активный документ
active object Белсенді нысан активный объект
active window Белсенді терезе активное окно
ActiveX control ActiveX басқару элементі элемент управления ActiveX
Actual Size Нақты өлшем истинный размер, фактический размер
Adapter Бейімдеуіш адаптер
add үстеу добавить
Add File Файлды үстеу добавить файл
Add new Әлденені үстеу добавить новый
Add Picture Суретті үстеу добавить рисунок
add-in қондырма надстройка
address Мекен-жай адрес
Address bar Мекен-жай жолағы адресная строка
address book Мекен-жайлық кітап адресная книга
address labels Мекен-жайлық жапсырмалар почтовые наклейки
Adjust to лайықтау Установить
administer басқару выполнять управление, выполнять администрирование чем-либо
administrator Басқарушы администратор
administrator setup Басқарушы орнатпасы установка администратором
Advance Келесі Следующий слайд
Advanced Қосымша Дополнительно
affect әсер ету влиять
After animation жан бітіруден соң после анимации
alert box Ескерту терезесі окно предупреждения
alert message ескерту предупреждение
algorithm алгоритм алгоритм
alias бүркеншік ат псевдоним
align туралау выровнять
Align to Grid Тор бойынша туралау выровнять по сетке
Alignment туралану выравнивание
alignment buttons Туралау батырмалары кнопки выравнивания
All Бәрі Все
all caps Бәрі бас әріптер все прописные
All fields Бар жолақтар все поля
All items Барлық элементтер все элементы, все объекты
All Programs Барлық Бағдарламалар Все программы
allow рұқсат ету разрешить
alphabetic Әліпбилік алфавитный
ALT key ALT пернесі клавиша ALT
alter өзгерту изменить
alternative text баламалы мәтін замещающий текст
Always on Top Әрқашан ең үстіңгі терезе Поверх остальных окон
Amount көлемі, саны объем, количество
ampersand амперсанд амперсанд
Analysis Талдау анализ
anchor Байлам привязка
Angle бұрыш угол
angle brackets бұрыштық жақшалар угловые скобки
animate жан бітіру анимация; animated - подвижный
animation жан бітірім анимация
anniversary жылдығы годовщина
anonymous Қол қоюсыз анонимный
answer жауап отвечать
answer жауап беру отвечать
Answer Wizard Жауаптар шебері мастер ответов
antivirus Вирусқарсы антивирус
Any Character Кез келген таңба любой знак
API call API-қаратпасы обращение к API
apostrophe дәйекше апостроф
Appear Шыға келу Появиться
applet Бағдарламашық приложение, программа (Control Panel applet - значок панели управления)
Application Бағдарлама приложение, программа
apply қолдану применить
apply a font қаріпті қолдану применить шрифт
apply a style мәнерді қолдану применить стиль
Apply to All Бәріне қолдану применить ко всем
Apply View көріністі қолдану применить представление
appointment кездесу встреча
arc доға дуга
archive мұрағат архив
archiving мұрағаттау архивировать
Area Chart Аумақтық диаграмма (диаграмма) с областями
Area code Мекен коды код города
argument дәлел аргумент
Around Айнала Вокруг
arrange реттеу упорядочить, расположить
Arrange Icons Белгішелерді реттеу упорядочить значки
array жиым массив, набор
Arrow көрсеткі стрелка
arrow keys жүгірткі клавиши со стрелками
arrow pointer көрсеткі указатель
Art Сурет Рисунок
article Хабарлама статья
ascending артуы бойынша по возрастанию
ASCII ASCII-таңбалар ASCII-знаки
ASP ASP-барысы сценарий ASP
assign тағайындау назначить
Assigned to Тағайындалған назначено
associate салғастыру сопоставить
association салғастырым сопоставление
asterisk жұлдызша звездочка
At least кем дегенде не менее
At most көп дегенде не более
at sign «айқұлақ» таңбасы знак «@»
Attach тіркеу вложить
attachment тіркеме вложение
Attendee қатысушы участник, посетитель
Attention Байқаңыз! Внимание!
attribute төлбелгі атрибут
Audio Дыбыстауыш аудио
authenticate Түпңұсқалығын растау подтвердить подлинность
authentication Түпңұсқалық растамасы проверка подлинности
authenticity Түпңұсқалық подлинность
author автор автор
authoring Жасақтау разработка
authorization Қатынас шегін айқындау авторизация, проверка прав доступа
auto Өз- авто-
Auto Arrange Өзреттегіш автоматически (упорядочить значки)
Auto Scale Өзшақтағыш Автомасштаб
AutoArchive Өзмұрағатағыш автоархивация
AutoCorrect Өзауыстырғыш автозамена
AutoFilter Өзсүзгі автофильтр
AutoFit Өзіріктегіш автоподбор, подбор по размеру
AutoForm Өзпішіндегіш автоформа
AutoFormat Өзпішімдегіш автоформат (тж. автоматическое форматирование)
automate өздіктендіру автоматизировать
automatic өздіктік автоматический
automatic updating Өзжаңарту автоматическое обновление
automation Өздіктену программирование объектов, автоматизация
AutoShapes Өзкескіндер автофигуры
AutoSum Өзжиын автосумма, автосуммирование
AutoText Өзмәтін автотекст
AutoText entry Өзмәтін бөлігі элемент автотекста
available hard disk space Тұрғылықты дискідегі бос орын свободное место на диске
available memory бос жады свободная память
Average Орташа средний
AVI AVI формат .AVI
Axes Біліктер оси
axis Білік ось
Back Артқа назад
back up сақтық көшірме жасау создать резервную копию, создать архивную копию, архивировать
Background өң фон
background color өң түсі цвет фона
backslash кері қиғаш сызық обратная косая черта
BACKSPACE key BACKSPACE пернесі клавиша BACKSPACE
Backup сақтық көшірме резервная копия, архив, архивная копия
backup copy сақтық көшірме резервная копия, архив, архивная копия
backup file сақтық көшірме файлы файл архива, архивный файл
backup program сақтық көшірмелеу бағдарламасы программа архивации
backward артқа назад
backward compatible алдыңғы нұсқалармен сыйысымды совместимый с предыдущими версиями
bad Зақымдалған неправильный
bandwidth өткізу мүмкіндігі пропускная способность
banner жарлама объявление (в Интернете)
bar Жолақ строка, панель
bar chart жолақ диаграмма диаграмма
bar code Сызық код штрих-код
baseline Тірек бағыттауыш опорная направляющая, опорная линия
baud бит/с, бод бит/с, бод
baud rate дерек беру жылдамдығы скорость, скорость передачи данных
BCC жасырын көшірме (ЖК) СК (скрытая копия)
Be Right Back Жақында боламын Скоро вернусь
beep дыбыстық белгі звуковой сигнал
Before Дейін, алдында до, перед, ранее
beginner Балаң новичок
Bell қоңырау колокольчик
below төмен ниже
Best Fit Мейлінше қиыстыру Подогнать размер, По содержимому
beta version сүйінші ңұсқа бета-версия
bi-directional language қос бағытты жазу двунаправленное письмо
billing шот жіберу оплата, выставление счетов
binary екілік двоичный
Birthday Туған күн день рождения
bit бит бит
bitmap нүктелік кескін точечный рисунок
black қара черный
black-and-white ақ-қара черно-белый
blank Таза пустой
Block бұғат, бұғаттау блок, блокировать
Blue көк синий
body text негізгі мәтін основной текст
Bold Жуан жирный
bold button «Жуандау» батырмасы кнопка «Полужирный»
booklet Қаттауыл брошюра
bookmark бетбелгі закладка
boot disk бастау дискісі загрузочный диск
boot drive бастау дискісі загрузочный диск
border жиек граница
border color жиек түсі цвет границы
border style жиек түрі стиль границы
Bottom Төменгі нижний, снизу
bottom margin төменгі жақ нижнее поле
Box Қоршау рамка
bps бит/c бит/с
braces Мүсінді жақшалар фигурные скобки
brackets тік жақшалар квадратные скобки
Break етістік «үзу»,
зат е. «үзілім»
1. разрыв, прерывание
2. разорвать, прервать
BREAK key BREAK пернесі клавиша BREAK
Break Link Байланысты үзу Разорвать связь
breakpoint тоқтау орны точка останова
Bright Жарық яркий
brightness Жарықтық яркость
Bring To Front Ең үстіне шығару На передний план
Browse Шолу Обзор
Browse View Шолу түрі Вид обзора
browser шолғыш обозреватель
bubble size көпіршік өлшемі размер пузырька
Build Құрастырым Построить
builder құрастырғыш построитель
built-in бекітілген встроенный
bullet character байрақша таңбасы маркер
bulleted list байрақшалы тізім маркированный список
business іскери рабочий, деловой, служебный (прил.), бизнес (сущ.)
busy бос емес занят
button батырма кнопка
button bar батырмалар тақтасы кнопочная панель
button face батырма беті поверхность кнопки
button icon батырма белгішесі значок кнопки
button image батырма түрі вид кнопки
by Date күн-айы бойынша Дата создания (используется в интерфейсе Windows)
By Modified Өзгертілу бойынша Изменен (используется в интерфейсе Windows)
by Name атауы бойынша Имя (используется в интерфейсе Windows)
by Size ауқымы бойынша Размер (используется в интерфейсе Windows)
by Status мәртебесі бойынша Состояние (используется в интерфейсе Windows)
by Title тақырып аты бойынша Заголовок (используется в интерфейсе Windows)
by Type түрі бойынша Тип (используется в интерфейсе Windows)
byte байт байт
cache бүркеме кэш
calculated Item есептелетін элемент вычисляемый элемент
Calculator Санауыш калькулятор
Calendar Күнтізбе календарь
Calendar type күнтізбе түрі Календарь
call зат е. - қоңырау,
етістік - қоңырау шалу
звонок, вызов
call waiting келетін қонырауларды қабылдау реті режим принятия входящих звонков
callback жауап қату ответный вызов
callout тілше дерек выноска
Camera Камера камера
Cancel болдырмау Отмена (стандартная кнопка), отменить (глагол, используется в тексте)
Cancel Message Хабарды кері шақыру отозвать сообщение
capital letters бас әріптер прописные буквы
capitalization бас әріптерге түрлендіру сделать все буквы прописными
capitals бас әріптер прописные буквы
caps бас әріп прописные буквы
CAPS LOCK key CAPS LOCK пернесі клавиша CAPS LOCK
caption тақырып аты Заголовок
caret екпін дәйегі знак крышки
carry out an action әрекет ету выполнить действие
cascading menu ашылмалы мәзір ниспадающее меню
Case Sensitive үлкен-кішілігін ескеріп с учетом регистра
Catalog 1. Каталог
2. Қалта
каталог
category санат категория
category label санат сипаттамасы подпись категории
category name санат атауы название категории
CC Көшірме Копия
Cc box Көшірме жолағы поле «СК»
CD Ықшам дискі компакт-диск
CD Key өнім кілті ключ продукта
CD-ROM CD-ROM компакт-диск
Cell ұяшық ячейка (таблицы), сота (в контексте мобильной связи)
cell reference ұяшыққа сілтеу ссылка на ячейку
Center Ортада орналастыру расположить в центре, выровнять по центру
certificate куәлік сертификат
Certificate of Authenticity түпнұсқалық куәлік сертификат подлинности
Change Өзгерту изменить, заменить
Change All Бәрін өзгерту заменить все
Change Icon Белгішені ауыстыру Сменить значок
chapter бөлім глава
character таңба знак, символ
character font таңба қаріпі шрифт знака
character format таңба пішімі формат знака
Character Map таңбалар кестесі таблица символов
character set таңбалар жиыны набор символов
character spacing таңба аралығы межзнаковый пробел
character style таңба мәнері стиль знака
chart area диаграмма аумағы область диаграммы
Chart title Диаграмма тақырыбы название диаграммы
Chart Type Диаграмма түрі тип диаграммы
Chart Wizard Диаграмма шебері мастер диаграмм
chat сөйлесім разговор
check тексеру проверить
check In қайтару возврат
check mark құсбелгі галочка
Check Names аттарын тексеру Проверка имен
checkbox құсбелгі көзі флажок
checked белгіленген отмечено
chevron бұрышты тырнақша кавычка «елочка»
child menu Қаптал мәзір вложенное меню
choose таңдау выбрать
Choose Font Қаріп таңдау Выбрать шрифт
circle шеңбер круг
citation сілтеме ссылка
City Қала город
class класс класс
Classification жіктеу Классификация
clear анық Очистить
Clear етістік - Аластау
сын е. - Аласталған
Очистить
clear a checkbox кұсбелгіні алу снять флажок
Clear All Бәрін аластау Очистить все
Clear History Бұрынғыны аластау Очистить
click Нұқу щелкнуть (что-либо)
Click and type Еркін енгізуге рұқсат ету разрешить свободный ввод
click the right mouse button тінтуірдің оң батырмасын нұқу щелкнуть (что-либо) правой кнопкой мыши
client тұтынғыш клиент
clip клип клип
clip art суреттер картинки
clipboard аралық сақтағыш буфер обмена
clock сағат часы
Close All Бәрін жабу закрыть все
close button Жабу батырмасы кнопка «Закрыть»
Closing Жабу закрытие
code page кодтік бет кодовая страница
collaboration бірлескен жұмыс совместная работа
collapse тасалау свернуть
Collate Реттеп шығару Разобрать по копиям
Collate Copies Көшірмелерді реттеп шығару разобрать по копиям
collection жиын набор, коллекция, семейство
colon қос нүкте двоеточие
Color Түс цвет
color monitor түсті монитор цветной монитор
color printer түсті басып шығарғыш цветной принтер
color scheme түстер сұлбасы схема цветов
Colors Түстер цвета
Column Баған столбец
column break баған үзілімі разрыв колонки
Column Chart Баған гистограмма
column heading баған тақырып аты заголовок столбца
Column Value Баған мәні значение столбца
Column Width Баған ені ширина столбца
Combination Тіркесім Сочетание
combine тіркестіру сочетать
combo box өзгертпелі шаршы поле со списком
comma үтір запятая
comma delimited үтірлермен бөлінген разделенный запятыми
command әмір Команда
command line әмір жолы командная строка
comment анғартпа примечание
Company Ұйым Организация
Compare Салыстыру сравнить
Comparison Салыстыру сравнение
compatible сыйысымды совместимый
compile құрастыру компиллировать
complete бітіру полный
complete біткен полный
complex күрделі сложные
component құралас компонент
Compose жасау Создание сообщения
compress қысу сжать
Compression қысу сжатие
computer компьютер компьютер
condense таңба арасын қысу сжать
Condition Шарт Условие
conditional шартты условный
configuration ішқұрылым конфигурация
Configure ішқұрылымдау Настроить
Confirm Құптау подтвердить
confirmation құпталым подтверждение
Confirmation ID Құптау коды код подтверждения
conflict қайшылық конфликт
Connect қосылу Подключение
Connect to Қосылу Подключиться к
connect to a server Серверге қосылу подключение к серверу
Connection Қосылым подключение
connection string қосылым жолы строка подключения
connector қосылым сызығы соединительная линия
constant тұрақты мән постоянное значение, константа
Contact Істес кісі Контактное лицо
Contact Us Бізбен байланысыңыз свяжитесь с нами
content class мазмұн класы класс содержания, класс содержимого
contents мазмұны содержание, оглавление
context мәтінмән контекст
context-sensitive мәтінмәндік контекстный
context-sensitive help мәтінмәндік анықтама контекстная справка
Continue Жалғастыру продолжить
Continuous үзідіксіз непрерывный
contrast контраст контраст
control басқару элементі элемент управления
control menu басқару мәзірі меню
Control Panel басқару мәзірі Панель управления
Controls басқару элементтері элементы управления
convention келісім соглашение
conventional кәдімгі обычный
conversion түрлендіру преобразование
conversion table түрлендіру кестесі таблица преобразования
convert түрлендіру Преобразовать
converter түрлендіргіш преобразователь
cookie cookie файлы файл «cookie»
coordinate тұрағиат координата
coprocessor телпроцессор сопроцессор
Copy зат е. - Көшірме,
етістік - көшіру
копировать, копия
copyright notice авторлық құқық туралы хабарлама уведомление об авторском праве
copyright symbol авторлық құқық белгісі знак авторского права
core негізгі основной
Corner Бұрыш угол
Corporate Қауымдық корпоративный, тж. Служебный
Correction Түзету исправление
corrupt бүлінген поврежденный
corrupt data бүлінген деректер поврежденные данные
count санау счетчик
counter санағыш счетчик
country code ел коды код страны
Country/Region Ел/Аймақ страна или регион
cover page мұқаба бет титульная страница
CPU (central processing unit) Процессор процессор
crash жаңылыс сбой
Create Жасау создать
Create New Жаңадаң жасау Создать, Создать новый
Create Shortcut Лақап жасау создать ярлык
creator жасаушы Создан
credit card несиелік кәртішке кредитная карта, банковская карта
criteria шарттар условия
critical error дағдарыстық қате критическая ошибка
crop қиып алу обрезать
crop mark қию шені обрезная метка
cross айқас шені крестик
cross-reference айқас сілтеме перекрестная ссылка
crosstab query жан-жақты сауал перекрестный запрос
CTRL key CTRL пернесі клавиша CTRL
cube текше куб
curly quotes имек тырнақшалар кавычки «лапки»
Currency ақша Сумма денег
currency symbol ақша белгісі Обозначение денежной единицы
current ағымдық текущий
current date/time ағымдық күн-ай мен уақыт текущие дата и время
current directory ағымдық қалта текущая папка
current folder ағымдық қалта текущая папка
Current page Ағымдық бет Текущая страница
current record ағымдық жазба текущая запись
Current View Ағымдық көрініс Текущее представление
cursor жүгіргі курсор
cursor keys жүгірткі клавиши со стрелками
curve қисық Кривая
custom өзгертпелі настраиваемый, пользовательский, изменяемый, выборочный
custom dictionary қолданбалы сөздік пользовательский словарь, вспомогательный словарь
custom group пайдаланушы топ пользовательская группа, пользовательская группировка
custom group field пайдаланушы топ жолағы поле пользовательской группировки
custom installation таңдамалы орнату выборочная установка
custom setup таңдамалы орнату выборочная установка
Custom show Қалауынша көрсету произвольный показ
customizable Бапталатын настраиваемая
Customize Баптау настроить
cut қиып алу вырезать
cut-and-paste қиып алу және кірістіру вырезать и вставить
cyan көгілдір голубой
Cycle Тұйық Смена цветов
cylinder күбіше цилиндр
Daily Күнде ежедневно
damage Зақым повреждение
damage Зақымдау повреждение
Dark күңгірттеу темный
Dashed Сызықталған штриховой
data деректер данные, сведения
data area деректер аясы область данных
Data Entry Деректерді енгізу ввод данных
data field деректер жолағы поле данных
data file деректер файлы файл данных
Data Files Деректер файлдары файлы данных
data form деректер пішіні форма данных
data label деректер жазбасы подпись данных
data points деректер нүктелері точки данных (значения на точечной диаграмме)
data processing деректерді пысықтау обработка данных
data range деректер ауқымы диапазон данных
data series деректер қатары ряд данных
data source деректер көзі источник данных
data table деректер кестесі таблица данных
data type деректер түрі тип данных
data validation деректерді тексеру проверка данных
data view деректер көрінісі представление данных, вид данных
data view manager деректер қорына қосылу подключение к базе данных
database деректер қорына қосылу база данных
database application деректер қорын пайданалу жүйесі система управления базами данных, СУБД
database connection деректер қорына қосқыш подключение к базе данных
database objects деректер қорының нысандары объекты базы данных
database window деректер қорының терезесі окно базы данных
datasheet кесте таблица
datasheet view кесте күйі режим таблицы
Date күн-айы дата
date format күн-ай пішімі формат даты
Date separator күн-ай арабөлгіші Разделитель компонентов даты
Day күн день
daylight time жазғы уақыт летнее время
deactivate тоқтату отключить
dealer Өткізуші Сдающий
debug күйін келтіру отладка
decimal numbers ондық бөлшек десятичная дробь
decimal place бөлшек бөлігіндегі таңбалар саны число знаков дробной части
decimal separator бөлгі десятичный разделитель
Decline қабылдамау Отклонить
decoding кодсыздандыру декодирование
decompress ашу распаковать
decompression ашылым распаковка
Decrease азайту, төмендету уменьшить, снизить
Decrease Indent шегіністі кішкрейту Уменьшить отступ
decrypt шифрді шешу расшифровать
decryption шифршешім расшифровка
default Әдепкі по умолчанию
default button Әдепкі батырма кнопка по умолчанию
default chart Әдепкі диаграмма диаграмма по умолчанию
default settings Әдепкі параметрлер параметры по умолчанию, настройки по умолчанию
default value Әдепкі мән значение по умолчанию
Define анықтау Определить
Define Views Көрініс құру Создание представления
definition анықтама определение
degree symbol градус таңбасы знак градуса
deinstall жою удалить
DEL key DEL пернесі клавиша DEL
Delay кідіріс Задержка
delegate өкіл Делегирование
delete жою удалить
Delete All бәрін жою Удалить все
Delete Item элементті жою удалить элемент
Delete Page Бетті жою удалить страницу
Delete Rows жолдарды жою удалить строки
Delete Shortcut Лақапты жою Удалить ярлык
Deleted Items жойылған Удаленные
Delimited бөлгіленген с разделителями
delimiter бөлгі разделитель
Demo көрсету демонстрация
demote деңгейді төмендету понизить уровень
Department бөлім отдел
Depth тереңдік глубина
descending order кемуі бойынша по убыванию
Description сипаттама описание
deselect бөлектеу, алып тастау снять выделение
Design жасақтама, жасақтау разработка, разработать
design template безендіру қалыбы шаблон оформления
Design view құрастыру тәртібі конструктор, режим конструктора, представление конструктора
designer құрастырушы конструктор
desktop жұмыс үстелі рабочий стол
desktop computer үстелдік компьютер настольный компьютер
desktop publishing program шағын баспалық жүйе настольная издательская система
destination тағайындау назначение
destination file тағайындалған файл файл назначения, конечный файл
detail егжей-тегжейлі мәлімет сведения, подробные сведения
Details егжей-тегжей Таблица
Detect and repair табу және қалпына келтіру Найти и восстановить
detection байқалым обнаружение
developer жасақтаушы разработчик
device құрылғы устройство
device driver құрылғы драйвері драйвер устройства
diacritics дәйек белгілер диакритические знаки
Diagonal Қиясызық диагональ
Diagram диаграмма схема
Dial нөмір теру набрать номер
dial tone желі дыбысы сигнал в линии
dial up қашықтан қатынасу установить подключение удаленного доступа
dialog box тілқатысу терезесі диалоговое окно
dial-up қашықтан қатынасу удаленный доступ
dial-up account қашықтан қатынас жасау удаленное соединение
dial-up networking желілік кашықтан қатынас удаленный доступ к сети
dictation айта жаздыру Диктовка
Dictionary сөздік словарь
digit сан цифра
Digital сандық цифровой
digital ID сандық куәлік сертификат
digital signature сандық жазба цифровая подпись
digitally sign сандық қолтаңбаны пайданалу использовать цифровую подпись
Dim қарайту затемнять
dimension кесектік Размерность
direction бағыт направление
direction keys жүгірткі пернелері клавиши со стрелками
directory каталог каталог, справочник
Directory Services Каталогтар қызметі служба каталогов
disability шектеулі әрекеттілік ограниченная дееспособность
disable доғару отключить
discard алып тастау отбросить, удалить, очистить
disclaimer қабылдамау хабарламасы заявление об отказе
disconnect ажырату отключить
discussion талқылау обсуждение
discussion board талқылау тақтасы доска обсуждений
discussion comment талқылау түсіндірмесі обсуждение
disk дискі диск
disk drive дискі ұясы дисковый накопитель (общий термин), дисковод (только для дискет)
disk icon дискі белгішесі значок диска
disk space дискі сыйымдылығы место на диске
Dismiss Қабылдамау отклонить
Display бейнебет дисплей
Display as … бейнелеу В виде, обображать как, выводить как
Display as icon Белгіше түрінде бейнелеу В виде значка
display name бейнеленетін атау отображаемое имя
Distribute үлестіру распределять
Divide бөлу делить
division line бөлшек сызық дробная черта
DLL (Dynamic Link Library) DLL-файл DLL-файл
dock орнықтыру закрепить
docked toolbar орныққан құралдар үстелі закрепленная панель инструментов
docking station түйісуші бөлік стыковочный узел
document құжат документ
document formatting құжатты пішімдеу форматирование документа
document icon құжат белгішесі значок документа
Document Library Құжат жинағы библиотека документов
document map құжат құрылымы схема документа
document recovery құжатты қалпына келтіру восстановление документа
document type definition құжат түрін анықтау определение типа документа
document window құжат терезесі окно документа
Documents and Settings Documents and Settings документы и настройки
dollar sign доллар таңбасы знак доллара
domain үйшік домен
dots per inch бір дюймде … нүкте точек на дюйм
dotted line үзік сызық пунктирная линия
double byte character екі байтты таңба двухбайтный знак
double the size екі еселеу увеличить вдвое
double underline астын екі рет сызу двойное подчеркивание
double-byte font екі байтты қаріп двухбайтный шрифт
double-click етістік - екі нұқу;
зат е. - қос нұқым
дважды щелкнуть,
двойной щелчок
Doughnut Сақиналы кольцевая (диаграмма)
Down әрекетсіз Вниз
Down Arrow «Төмен» жебешесі стрелка вниз
Download Қотару загрузить
downtime іркіліс уақыты отказы
DPI setting Анықтық Разрешение (количество точек на дюйм)
draft жоба жазба черновик
drag Апару перетащить
drag and drop апарып тастау перетащить и отпустить
Drawing сурет салу Рисование
drawing canvas кенеп Полотно
drawing object Сызбалық нысан Графический объект
Drive дискіенгізгі накопитель (общий термин), дисковод (только для дискет)
drive icon дискі белгішесі значок диска
drive letter дискі әріпі буква диска
Driver Драйвер драйвер
drop жіберу отпустить
drop area аумақ область
drop cap өрнекәріп буквица
drop lines түсірілу сызықтары линии проекции
Drop-down ашылмалы-өзгертпелі шаршы раскрывающийся (список)
drop-down arrow ашылма жүгіргісі выпадающий указатель
Dropdown Box енгізбелі шаршы раскрывающийся список
drop-down combo box өзгертпелі шаршы поле со списком
drop-down list ашпалы шаршы раскрывающийся список
drop-down list box енгізбелі-өзгертпелі шаршы Раскрывающийся список
drop-down menu ашылмалы мәзір раскрывающееся меню
Due date Мерзім срок
Duplicate Телнұсқа дубликат
Duration Ұзақтық длительность
DVD DVD-дискі DVD-диск
Each other бір-біріне, бір-бірімен, т.б. друг другу, друг с другом и т.п.
echo бейнебетке шығару вывод на экран
Edit Өңдеу Правка (стандартный элемент меню), Изменить
edit box енгізу жолағы поле ввода
Edit Hyperlink еренсілтемені өзгерту Изменить гиперссылку, Изменение гиперссылки
Edit Picture Суретті өзгерту Изменить рисунок, Изменение рисунка
Edit Series Қатарды өзгерту Изменить ряд
Edit Text Мәтінді өзгерту Изменить текст
Edit Trust Сенім ережелерін өзгерту Изменить правила доверия
editor өңдегіш редактор
Effect пәрмен эффект
electronic mail электрондық мекен-жай электронная почта
element элемент элемент
ellipsis көп нүкте многоточие
em dash сызықша длинное тире
e-mail электрондық пошта электронная почта
e-mail account тіркеулік жазба учетная запись электронной почты
e-mail address электрондық пошта мекен-жайы адрес электронной почты
e-mail message электрондық пошта хабарламасы Сообщение электронной почты
e-mail server электрондық пошта сервері сервер электронной почты, почтовый сервер
embed ендіру внедрить (объект)
embedded hyperlink ендірілген сілтеме внедренная ссылка
embedded object ендірілген нысан внедренный объект
Empty бос пустой
en dash сызықшық короткое тире
Enable қосу включить
enclose 1. қоршау
2. қоршауға алу
заключить
Encoding Кодтау кодировка
Encrypt Шифрлау шифровать
encryption шифрланым шифрование
End соңы конец
END key END пернесі клавиша END
End time Аяқталу уақыты время окончания
end user соңғы пайдаланушы конечный пользователь
end user license лицензиялық келісім лицензионное соглашение
endnote түсірінді концевая сноска
enter енгізу ввести
ENTER key ENTER пернесі клавиша ВВОД
Entire Network Бүкіл желі Вся сеть
entry ендірілу ввод данных
entry bar түзету аумағы область правки
Envelopes хатқалталар конверты
environment орта среда
Equal Sign Теңдік белгісі знак равенства
Equation Editor өрнек өңдегіш редактор формул
Erase өшіру стереть
error қате ошибка
error bars қателік жолдары полоса погрешностей
error log қателер жұрналы журнал ошибок
error message қате туралы хабар сообщение об ошибке
ESC key ESC пернесі клавиша ESC
Evaluate есептеу вычислить
evaluation есептелу вычисление
event оқиға событие
Every Әрбір каждый
Exactly Дәл в точности
Example Мысал пример
Exception қиыс жағдай исключение
exclamation point леп белгісі восклицательный знак
exclusive жеке дара монопольный
executable program атқарушы файл исполняемый файл
execute атқару выпонить, исполнить
execution атқарылу выполнение, исполнение
exist бар болу существовать
existing бар существующий
Exit Шығу выход
expand шығарып алу Развернуть
expand (an outline) жаю развернуть
Expand icon белгішені жаю развернуть значок
Explain түсіндіру Объяснение
explore зерттегіш Проводник
explorer жетектегіш Проводник
export сыртқа беру экспорт
express installation тез орнатылу быстрая установка
express setup тез орнату быстрая установка
expression өрнек выражение
extend өрнекше расширить
extended selection кеңейтілген таңдау Связный выбор
extension кеңею расширение
external сыртқы внешний
external data сыртқы деректер внешние данные
Extract Бөліп алу извлечь
face down бет жағы төмен лицевой стороной вниз
face up бет жағы жоғары лицевой стороной вверх
facing pages мұқаба беттер титульные старницы
failure қате ошибка
FAQ Сұрақтар мен жауаптар Вопросы и ответы
Fast Жылдам быстрый
favorite таңдаулы избранное
Fax Факс факс
feature мүмкіндік возможность
feedback кері байланыс обратная связь
field жолақ поле
field button батырма шаршысы кнопка поля
field code шаршы коды код поля
field list жолақтар тізімі список полей
field name жолақ атауы имя поля
field value жолақ мәні значение поля
File Файл файл
File and Folder Tasks файл мен қалтаға арналған атқарылымдар Задачи для файлов и папок
file and print sharing файлдар мен басып шығарғышты ортақтастыру совместный доступ к файлам и принтерам
File as былай сақтау хранить как
file extension файл кеңейтімі расширение файла
file format файл пішімі формат файла
file management файлдарды басқару управление файлами
File name файл атауы имя файла
file sharing файлдарды ортақтастыру совместный доступ к файлам
File size файл ауқымы размер файла
file type файл түрі тип файла
Filename Файл аты имя файла
Files of type Файлдар түрі Тип файлов
fill бояу заливка
Fill color бояу түсі цвет заливки
Fill Effects Бояу тәсілдері Способы заливки
Filled Ellipse боялған эллипс Заполненный эллипс
Filmstrip Диафильм Диафильм
filter сүзгі фильтр
Filter options сүзгі параметрлері Параметры фильтрации
Find Табу найти
Find File файлды табу найти файл
Find Next келесісін табу найти далее
Find Now іздеуді бастау Найти, Поиск, Начать поиск
Find People Адамдарды іздеу Поиск людей
Find Printer басып шығарғышты табу Найти принтер
Find what не іздеу Что искать:, Найти:
Finish Дайын Готово
First Бірінші первый
First line indent азат жол шегінісі отступ красной строки
First Name Аты Имя
First page Бірінші бет первая страница
Fit Қиыстыру подгонка, подбор; подогнать, подобрать, вписать
Fit text мәтінді қиыстыру вписывание текста, вписать текст
Fit to мынаған қиыстыру Подогнать
Fit to Window терезеге қиыстыру Вписать в окно
fix қателерді түзету устранить ошибки
fixed disk тұрғылықты дискі жесткий диск
fixed-layout table жайғастыру берілімдерің кестесі таблица задания раскладки
flag етістік - жалауша қою
зат е. - жалауша
установить флажок; флажок
flash жыпылықтау флэш-память
Flip Horizontal солдан оңға аудару Отразить слева направо
Flip Vertical төңкеру Отразить сверху вниз
floating жылжытпалы перемещаемый
floating toolbar жылжытпалы үстел перемещаемая панель
floppy disk алмалы дискі дискета, гибкий диск
flowchart блок-сұлба блок-схема
flyer хабарландыру объявление
focus кезелім фокус
folder қалта папка
folder icon қалта белгішесі значок папки
Folder List қалталар тізімі список папок
Folder Name қалталар атауы имя папки
Follow Up Орындалсын К исполнению
font қаріп шрифт
font box Қаріп шаршысы раскрывающийся список «Шрифт»
font color қаріп түсі цвет шрифта
font name қаріп атауы Название шрифта
Font size Қаріп өлшемі размер шрифта
font size box «Қаріп өлшемі» шаршысы раскрывающийся список «Размер шрифта»
font smoothing бейнебетік қаріптерді астастыру сглаживание экранных шрифтов
font style қаріп мәнері Начертание
footer төменгі дерекатау нижний колонтитул
footnote түсірінді Сноска
Foreground үстіңгі бет передний план, перед
form пішін форма
form control пішіннің басқару элементі элемент управления формы
form feed парақты ауыстыру перевод страницы
form field пішін жолағы поле формы
Form name пішін атауы имя формы
form properties пішін сипаты свойства формы
Form view пішін күйі режим формы
Format пішім форматировать
Format пішімдеу форматировать
Format bar пішімдеу үстелі панель форматирования
Format Cells Ұяшықтар пішімі формат ячеек
Formatted text Пішімделген мәтін форматированный текст
Formatting Пішімдеу формат, форматирование
formatting buttons Пішімдеу батырмалары кнопки форматирования
Formatting toolbar «Пішімдеу» құралдар үстелі панель инструментов «Форматирование», панель форматирования
Forms пішімдер формы
formula өрнек формула
formula bar өрнек жолы строка формул
Forward қайта жіберу переслать
Forward Қайта түсу переслать
forward slash қиғаш сызғыш косая черта
four-headed arrow меңзер крестообразная стрелка
fraction бөлшек дробь (матем.), часть (общ.)
fractional numbers бөлшек сандар дробные числа
frame жақтау, отау терезе рамка
frameset отау терезелер жиыны набор рамок
framework арқаулық жүйе система, модуль
free disk space дискідегі бос орын свободное место на диске
free memory бос жады свободная память
Free Stuff тегін қотару Загрузите бесплатно!
freeform иілгіш нысан Полилиния
freeze қатыру закрепить, заморозить
frequency жиілік частота
friendly name өз аты понятное имя
From Кімнен От
From File Файлдан Из файла
From Left сол жақтан слева
From text Мәтіннен от текста
From Top үстінен сверху
Front бет алды передний план, перед
FrontPage Server Extensions FrontPage серверлік кеңейтулері Серверные расширения FrontPage
FTP FTP дерек беру реті протокол FTP
Full screen толық бейнебетке во весь экран, в полноэкранном режиме
function жете функция
function key жетелік перне функциональная клавиша
gallery жиынтық собрание
game ойын игра
Gap Саңылау зазор
gateway шлюз шлюз
general жалпы общий
gigabyte гигабайт гигабайт
global жаһандық общий
glossary сөз тізбек глоссарий
go өту Переход
Go Өту Переход
Go Back Қайту вернуться
Go to Өту Перейти
Go to Folder қалтаға кіру Перейти в папку
Goto өту перейти
gradient градиент градиент
grammar грамматика Грамматика
Graph сызба график
graphic Сызбалық графический
graphic filter сызбалық сүзгі графический фильтр
grayed command қол жеткізгісіз әмір недоступная команда
greater-than sign үлкендік немесе тендік белгісі знак «больше или равно»
Green Жасыл зеленый
greeting сәлемдесу приветствие
grid тор сетка
gridlines тор сызықтары сетка
group топ группа
group box топтық терезе окно группы
group by топтасым Группировка
group item топтық элемент групповой элемент
group level топтасу деңгейі уровень группировки
grouping топтасу группировка
GUID ПБЖ (пайдаланушынын басты жалпылауышы) цифровая панель
guideline нұсқау указание
guides бағыттауыштар направляющие
handheld қол … (зат е.) ручной
handle байрақша маркер
handout баспасөз беті выдача
handwriting қолжазба рукописный ввод
Hang Up Ажырату Разъединение, Разорвать соединение
hanging indent еже шегініс выступ
hard disk тұрғылықты диск жесткий диск
hardcopy қағаздағы нұсқа распечатанный, отпечатанный
header үстіңгі дерек атауы верхний колонтитул
heading style тақырыбат мәнері стиль заголовка
Height Биіктік высота
Help Анықтама Справка
Help and Support Анықтама және Қолдау Справка и поддержка
help button Анықтама батырмасы кнопка «Справка»
Help File Анықтама файлы файл справки
help index анықтама көрсеткіші указатель справки
help topic анықтама бөлімі раздел справки
Hibernate Ұйқылық күй Спящий режим
hidden жасырын скрытый
hidden text жасырын мәтін скрытый текст
Hide жасыру Скрыть
Hide Detail нақты жайтты жасыру скрыть подробности
Hide Details нақты жайтарды жасыру скрыть подробности
High биік высокий
high priority айрықша басымдық высокая важность
high resolution жоғары ажыратқыштық высокое разрешение
highlight бөлектеу выделить
highlighted command бөлектелген әмір выделенная команда
highlighter бөлектенді выделение
high-low lines Жоғары-төменгі сызықтар коридор колебания, интервал колебания, мини-макс линии
Hiragana Хирагана хирагана
hit ұшырасу попадание
hold басып тұру удерживать
hold down a button батырманы басып тұру удерживать кнопку нажатой
home өзіндік домашний
HOME key HOME пернесі клавиша HOME
home page өзіндік бет домашняя страница
home phone үй телефоны домашний телефон
horizontal көлденең (інен) горизонтальный, по горизонтали
horizontal scroll көлденең жылжыту прокрутка по горизонтали, горизонтальная прокрутка
horizontal scroll bar көлденең жылжыту жолағы горизонтальная полоса прокрутки
host хост главный [компьютер]
hotkey тездету пернесі клавиша быстрого доступа
hour format уақыт пішімі формат времени
hourglass құмсағат песочные часы
HTML HTML тілі язык HTML
HTML file HTML файлы файл HTML
HTML tag HTML-тег HTML-тег
HTTP HTTP дерек беру реті протокол HTTP
Hue Реңк оттенок
hyperlink еренсілтеме гиперссылка
hyperlink address еренсілтеме мекен-жайы адрес гиперссылки
hyphen сызықшық черточка
hyphenation тасымалдарды қою расстановка переносов
I/O (input/output) Енгізу-Шығару ввод-вывод
ICM Бейне түстерін сәйкестендіргіш соответствие цветов изображений
icon белгіше значок
ID жалпылауыш идентификатор
identifier жалпылауыш идентификатор
ignore елемеу пропустить
Ignore All Бәрін елемеу Пропустить все
IM-address IM-мекен-жайы IM-адрес
image 1. сурет,
2. кескін
1. рисунок, картинка
2. образ
IME енгізу әдісінің өңдегіші редактор метода ввода
import сырттан алу импорт
Import Data деректерді сырттан алу Импорт данных
Import from … алу Импортирование из
Importance Маңыздылық Важность
Imported сырттан алынған Импортирован
In field Жолақта В поле
inactive енжар неактивный
inactive window енжар терезе неактивное окно
inbox Келетін Входящие
incoming message келген хабарлама входящее сообщение
incompatible сыйыспайтын несовместимый
Increase Indent Жол шегінісін үлкейту Увеличить отступ
indent Жол шегінісі отступ
index реттеуіш указатель
indicator айғақтауыш индикатор
information ақпарат сведения, данные
infrared инфрақызыл инфракрасный
initialization file баптау файлы, .INI файлы файл настройки, файл .INI
initialize баптандыру инициализировать
Initials Аты-жөні Инициалы
ink қолжазбалық мәтін рукописный текст
Ink Annotations «Қолжазбалық аңғартпа» рукописные примечания
inline кірістірілген встроенный
inline image кірістірілген сүрет встроенный рисунок
in-place buttons Жергілікті батырмалар кнопки по месту
input енгізу вводить
input focus енгізу кезелімі фокус ввода
Insert кірістіру Вставка
Insert Data деректерді кірістіру вставка данных
Insert File файлды кірістіру Вставка файла
INSERT key INSERT пернесі клавиша INSERT
insert mode кірістіру реті режим вставки
insertion point кірістіру орны точка вставки
install орнату устанавливать
installation орнатым установка
installation disk орнатқыш дискі установочный диск
Installation ID орнату коды Код установки
installer орнату бағдарламасы программа установки, установщик
instance дана экземпляр
instruction нұсқау инструкция
integer бүтін сан целое число
integrity тұтастық целостность
interactive көзбе-көз белсенді интерактивный
interface тілдесу интерфейс
internal modem ішкі модем внутренний модем
International characters халықаралық таңбалар международные знаки
Internet Интернет Интернет
Internet access provider Интернет провайдері поставщик услуг Интернета
Internet account Интернет тіркелгі учетная запись
Internet Call Интернет арқылы байланысу, Интернет арқылы байланыс вызов через Интернет, связь через Интернет
Internet Explorer Интернет Жетектегіш Проводник Интернет
Internet service provider Интернет провайдері поставщик услуг Интернета
Internet site веб-торап [веб-] узел
interrupt үзгіш прерывание
intranet интранет интрасеть
invalid дұрыс емес неверный
invert керілеу обратить
invisible көрінбейтін невидимый
IP IP дерек беру реті протокол IP
ISP Интернет провайдері поставщик услуг Интернета
Italic қиғаш курсив
Item Элемент элемент
iteration итерация итерация, цикл
jagged line сынық сызық ломаная линия
jammed түйілген застряла (бумага)
Job Тапсырма Задание
Job Title Лауазым Должность
join біріктіру присоединить
journal entry жұрнал жазбасы запись журнала
joystick тәрте джойстик
jump ауысу переход
Junk Mail Калаусыз пошта Нежелательная почта
justification туралау выравнивание
Justify Ені бойынша туралау выровнять по ширине
Katakana Катакана катакана
keep сақтап қалу Сохранить
kerning жайғасу кернинг
kerning table жайғасу кестесі таблица кернинга
Key Перне ключ
key combination пернелер тіркесімі сочетание клавиш
Keyboard пернетақта клавиатура
keyboard layout пернетақта жаймасы раскладка клавиатуры
keypad саңдық пернетақта дополнительная клавиатура, цифровая клавиатура
keyword кілт сөз ключевое слово
Label шен метка
LAN (Local Area Network) жергілікті желі ЛВС (локальная сеть, локальная вычислительная сеть)
Landscape Альбомдық альбомная
language тіл язык
laptop қолкомпьютер переносной компьютер
Large Icon Ірі белгіше крупный значок
Last Modified Өзгертілді Изменено
Last Name Тегі фамилия
launch іске қосу запускать
Layer Қабат слой
layout орналасу макет, верстка
layout table орналастыру кестесі макетная таблица
leader толтырғыш заполнитель
leading жол шегінісінің мөлшері начальный, в начале (пробел)
Left Сол, сол жақ лево, левый
Left Arrow Сол жақ бағытты стрелка влево
left mouse button тінтуірдің сол жақ батырмасы левая кнопка мыши
left-to-right солдан оңға қарай слева направо
legacy бұрынғы старый
legend мәндік белгілер легенда
Legend key мәндік белгілер кілті Ключ легенды
Length Ұзындық длина
less аздау менее, меньше
less-than sign аздық белгісі знак «меньше»
level деңгей уровень
library кітапхана бибилиотека
license agreement лицензиялық келісім лицензионное соглашение
license certificate лицензия куәлігі сертификат лицензии
line 1. сызық (line in a drawing)
2. жол (line of text)
линия,
строка (текста)
line break жол соңы конец строки
line callout шығарылған аңғартпа выноска
line chart сызба график
Line color Сызық түсі Цвет линии
line spacing жол аралығы межстрочный интервал
line style сызық түрі тип линии
Line up Icons белгішелерді тізу выстроить значки
Line Width сызық жуандығы толщина линии
line wrap мәтінді тасымалдау перенос текста
Linear Сызықтық линейный
link еренсілтеме ссылка
link bar еренсілтеме үстелі панель ссылок
Link to Content мәтінмәндік еренсілтеме Из документа
linked object байланған нысан связанный объект
linked table байланған кесте связанная таблица
list тізім список
list box тізімді жолақ поле со списком
list separator тізім бөлгіш разделитель списка
local network жергілікті желі Локальная сеть
locale тұрған жері язык
location орналасу расположение
lock бұғаттау блокировка; блокировать, запирать
log жұрнал журнал
log file файл-жұрнал файл журнала
Log Off Сеансты аяқтау Завершение сеанса
log off from the network желіден шығу выйти из сети
log on сеансты бастау войти
log on to the network желіге ену войти в сеть
logarithm логарифм логарифм
logging жұрнал жүргізу ведение журнала
logical қисындық логический
logo мекеме ені эмблема
look up іздеу искать
loop тұйық замкнутая ссылка
loudspeaker үндеткіш громкоговоритель
low memory 1. төменгі жады
2. жетімсіз жады
низкая память;
недостаточно памяти
lowercase кіші әріптер нижний регистр
Lum Жарықтылық Яркость
macro құрамды әмір макрос
macro virus макровирус макровирус
Magnifier үлкейткіш Экранная лупа
Mail Пошта почта
mail merge стандартты хаттар құрастыру составление стандартных писем
Mail Message Пошта хабары Почтовое сообщение
Mail Options Пошта параметрлері Параметры почты
mail recipient хат алушы получатель почты
mail system пошта жүйесі почтовая система
mailbox пошта жәшігі почтовый ящик
mailing label пошталық жапсырма почтовая наклейка
mailing list жіберу тізімі список рассылки
main document басты құжат основной документ
major gridlines тордың негізгі сызықтары Основные линии сетки
Manage Басқару Управление
Manage Lists right Тізімді басқару құқығы право управления списком
Manager Реттегіш диспетчер
Manual Қолмен вручную
manual feed қолдан беру ручная подача
manual line break жол үзілімі Разрыв строки
manual page break Бет үзілімі Разрыв страницы
margin жақтау жолақ поле
Mark 1. зат е. - шен
2. етістік - шендеу
метка
Mark as Read Оқылған деп белгілеу Пометить как прочитанное
Mark as Unread Оқылмаған деп белгілеу Пометить как непрочитанное
marker байрақша маркер
markup шен салу Разметка
marquee кенере карниз
mask бүркеншік маска
master басты общий
master document басты құжат главный документ
master page басты бет главная страница
match сәйкестік Соответствие
match case үлкен-кішілігін ескеріп С учетом регистра
matrix матрица матрица
matte бұлыңғыр Матовая
Max төбелік высокая
maximize барынша үлкейту развернуть
Maximize button барынша үлкейту батырмасы Развернуть
maximized window барынша үлкейтілген терезе развернутое окно
MB Мбайт МБ
measure өлшеу измерять
measurement 1. өлшем,
2. шама
измерение,
величина, размер
Media 1. арқау
2. мультимедиа
носители
medium орташа средний
Meeting Request Жиналысқа шақыру Приглашение на собрание
Members Мүшелер, қатысушылар члены, участники
memo жазбалар Записки
memory жады память
menu мәзір меню
menu bar мәзір жолы строка меню
menu button мәзір батырмасы кнопка меню
menu item мәзір элементі элемент меню
menu name мәзір атауы Название меню
menu title мәзір тақырып аты заголовок меню
merge біріктіру объединять
merge field деректер жолағы поле данных
Merge to біріктіру Назначение
Message Хабар сообщение
message box хабарлама терезесі Окно сообщения
Message Class Хабар класы Класс сообщения
message header хабар тақырып аты заголовок сообщения
messaging хабар алмасу обмен сообщениями
metafile метафайл метафайл
method әдіс метод
microprocessor микропроцессор микропроцессор
Microsoft Access database Microsoft Access Деректер қоры база данных Microsoft Access
Microsoft Office Activation Wizard Белсендіру шебері мастер активации Microsoft Office
Microsoft Privacy policy Microsoft корпорациясының құпиялылық саясаты политика конфиденциальности корпорации Майкрософт
Microsoft Product Support Microsoft өнімдерін қолдау Поддержка продуктов Майкрософт
Microsoft Script Editor Microsoft сценарий өндегіш Редактор сценариев
Microsoft SQL Server database Microsoft SQL Server деректер қоры база данных Microsoft SQL Server
Middle Әкесінің аты Отчество
Minimize барынша кішірейту Свернуть
Minimize button барынша кішірейту батырмасы кнопка «Свернуть»
minimum installation қысқартылған орнатым сокращенная установка
minor gridlines тор аралық сызықтар промежуточные линии сетки, вспомогательные линии сетки
minus sign Алу таңбасы Знак минус
miscellaneous әр түрлі разное
Mix format MIX-пішім MIX-формат
mode күй режим
model үлгі модель
modem модем модем
modifier key Ctrl, Shift және Alt пернелері клавиши Ctrl, Shift и Alt
module модуль модуль
monitor монитор монитор
More Қосымша Дополнительно
More Colors Қосымша түстер Дополнительные цвета
More Details Басқа жайттар Другие подробности
More Info Толығырақ Подробнее
More Windows Барлық терезелер Все окна
mouse тінтуір мышь
mouse button тінтуір батырмасы кнопка мыши
mouse click тінтуір нұқымы щелчок мыши
mouse pointer тінтуір көрсеткісі указатель мыши
Move жылжыту переместить
move down төмен жылжыту переместиться вниз
Move Up жоғары жылжыту Вверх
movie clip Фильм Фильм
multilingual көп тілді многоязыковой
multimedia мультимедиа мультимедиа
multiple selection үндескен бөлектеу несвязное выделение
mute дыбысты өшіру выключить звук
My Computer Менің компьютерім Мой компьютер
My Documents Менің құжаттарым Мои документы
My Music Менің сазым Моя музыка
My Network Places желілік орта Сетевое окружение
My Pictures Менің суреттерім Мои рисунки
My Recent Documents Жуықтағы құжаттар Недавние документы
n/a жабық, жарамсыз Н/Д
name аты название, имя
namespace аттар кеңістігі пространство имен
navigate шарлау переходить
Navigation шарлау әмірі Команда перехода
Navigation Bar шарлау үстелі Панель переходов
Navigation Pane шарлау аумағы панель переходов, область переходов
negative indent еже шегініс выступ
Network Желі сеть
network administrator желілік әкімші администратор сети
network administrator installation желілік әкімші орнатым установка администратором сети
network connection желілік қосылым сетевое подключение
network drive желілік дискі сетевой диск
network location желідегі мекен-жай Место в сети
news жаңалықтар новости
News Message жаңалықтар хабары Сообщение группы новостей
newsgroup жаңалықтар тобы группа новостей
Next келесі Далее
Next Page Келесі бет Следующая страница
Nickname Бүркеншік ат псевдоним
No Жоқ нет
no wrap тасымалданбайды Не производится
node түйін узел
non-adjacent cells ұштаспайтың ұяшықтар несоседние ячейки
non-breaking hyphen ажыратпас сызықшық неразрывный дефис
non-breaking space ажыратпас бос орын неразрывный пробел
nonprinting character басылмайтын таңба непечатаемый знак
non-proportional font тұрақты қадамды қаріп шрифт с постоянным шагом
Normal Қалыпты Средний
Note ескерім Заметка
Note Flag ескерім белгісі Пометка заметки
Notes ескерімдер Примечания
Notify құлақтандыру Уведомление
nudge ығыстыру Сдвиг
NUM LOCK key NUM LOCK пернесі клавиша NUM LOCK
Number Нөмір номер
number sign нөмір таңбасы Знак номера
numbered list нөмірленген тізім нумерованный список
numeric keypad сандық пернетақта цифровая клавиатура
object нысан объект
object library нысандық кітапхана объектная библиотека
Object Type нысан түрі тип объекта
OCR Мәтінді оптикалық тану оптическое распознавание текста
OEM manufacturer OEM өндіруші ИВТ
office кеңсе Комната
Office Assistant Көмекші Помощник
Office Clipboard Office аралық сақтағышы Буфер обмена Office
Office Document Office құжаты документ Office
offline дербес автономный
offset орын ауыстыру смещение
OK Жарайды ОК
OLAP OLAP куб OLAP
Old password Ескі құпия Старый пароль
OLE DB НБЕ деректер қоры OLE DB
OLE object НБЕ-нысан OLE-объект
OLE server НБЕ-сервер OLE-сервер
omit өткізіп жіберу пропустить, не [делать]
On Қосылған Вкл
On the Phone телефонмен сөйлесіп тұрмын говорю по телефону
Online қосылған подключенный, доступный
online service Интернеттегі қызметтер службы в Интернете
Online Support техникалық қолдау Техническая поддержка
Open ашу открыть
operating system амалдық жүйе операционная система
operation әрекет действие
operator амалдағыш оператор
optimize оңтайландыру оптимизировать
Option Параметр Параметр
option button ажырата қосқыш [зависимый] переключатель
option group ажырата қосқыштар тобы Группа переключателей
optional қосымша Дополнительно
optional hyphen шарасыз тасымал Мягкий перенос
ordinal number реттік нөмір порядковый номер
orientation бағдар ориентация
original бастапқы Исходный
originate іске қосу запустить
Other Басқа Другое
Other Places Басқа орындар Другие места
out of the office жұмыста жоқпын нет на работе
Out to Lunch түскі үзіліс Перерыв на обед
outbox Кететін Исходящие
outgoing message Кететін хабар исходящее сообщение
outline құрылым структура
output нәтижелер выходные данные
overlap қабаттастыру Перекрытие
overlapping windows қабаттасатын терезелер перекрывающиеся окна
override жауып тастау перекрыть
overstrike үстіне салу вставка, наложить поверх
overtype алмастыру заменить
Overwrite Қайта жазу перезаписать
owner ие владелец (обычно исп. Перевод «стать владельцем»,
определить владельца» и т.п.,
дословный перевод не используется.
ownership иелік владелец (обычно исп. Перевод «стать владельцем»,
определить владельца» и т.п.,
дословный перевод не используется.
pack Буып-түю упаковывать
Pack and Go Буу Упаковать (Pack and Go Wizard = мастер упаковки,
Pack and Go file = упакованный файл)
Packages Бума Пакеты
page бет страница
page break бет үзілімі разрыв страницы
PAGE DOWN key PAGE DOWN пернесі клавиша PAGE DOWN
page field бет жолағы поле страницы, поле сводной таблицы
page header үстіңгі дерек атауы верхний колонтитул
Page Setup Бет өлшемдері Параметры страницы
PAGE UP key PAGE UP пернесі клавиша PAGE UP
Page view Бет көрінісі представление страницы
pagination беттеу разбиение на страницы
palette бояғыштар палитра
palette window бояғыш терезе окно палитры
palmtop алақан компьютер наладонный компьютер
panel үстел панель
paper қағаз бумага
paper bin қағаз бергі лоток
paper format қағаз пішімі формат бумаги
paper jam қағаз тұрып қалу застревание бумаги
Paper Source қағаз көзі источник бумаги
paragraph еже абзац
paragraph break еже үзілімі разрыв абзаца
paragraph formatting ежені пішімдеу Формат абзаца
paragraph mark еже таңбасы знак абзаца
parallel қатарлас параллельный
parameter параметр параметр
parent аталық родительский
parent directory аталық каталог родительская папка
parent folder аталық қалта папка верхнего уровня, родительская папка
parent web аталық веб-торап родительский веб-узел
parenthesis жай жақша круглая скобка
parity жұптық четность
partition бөлім раздел
password құпия сөз пароль
password protection құпия сөзбен қорғау защита паролем, парольная защита
Paste Қою вставить
Paste Link еренсілтеме қою вставить ссылку
Paste Shortcut лақап қою вставить ярлык
Paste Special арнайы қойым специальная вставка
path жол путь
pattern әшекей узор
PAUSE key PAUSE пернесі клавиша PAUSE
PC ДК (дербес компьютер) ПК
pen қаламұш перо
percent sign пайыз таңбасы знак процента
Percentage пайыздық көрсеткіш Процентные показатели
performance өнімділік производительность
period кезең Точка
permissions рұқсат Разрешения
personal computer дербес компьютер персональный компьютер
personal information жеке мәліметтер личные сведения
phone book телефон анықтамасы телефонный справочник
phone number телефон нөмірі номер телефона, телефон
photo album сүрет альбом Фотоальбом
pica цицеро пика
pick таңдау выбрать
picture сурет Рисунок
Pie дөңгелек Круговая
Pie Chart дөңгелек диаграмма круговая (диаграмма)
Pivot Жиынтық Сводное(ая)
PivotChart view Жиынтық диаграмма күиі режим сводной диаграммы
PivotTable list кестелік тізім сводный список
PivotTable report жиынтық кесте есебі отчет сводной таблицы
PivotTable view жиынтық кесте күйі режим сводной таблицы
pixel нүкте точка
placeholder толтырғыш заполнитель
plain text кәдімгі мәтін обычный текст
platform тұғыр платформа
Play Көрсетілу Воспроизведение
plot area тұрғызу аумағы область построения
plug-in қосылатын модуль подключаемый модуль
plus sign Қосу белгісі знак плюс
point нүкте пункт
pointer меңзер указатель (мыши)
pointing device меңзегіш құрылғылар указывающее устройство
policy саясат политика
Policy Module саясат модулі Модуль политик
Polygon Көпбұрыш многоугольник
pop-up menu қалқымалы мәзір контекстное меню, всплывающее меню
pop-up window қалқымалы терезе всплывающее окно
port порт порт
portrait кітаптық книжная
position орын Положение
positioning орналасуы положение
post орналастыру поместить
postal code пошталық индекс почтовый индекс
Power Қорек Питание
predefined күні-бұрын заранее определенный
preference бапталым настройка
preferences бапталымдар настройки
prefix префикс префикс
prepare дайындау подготовить
preset Алдын ала орнату Предустановка
press басу нажать
press a key пернені басу нажать клавишу
press and hold a mouse button тінтүір батырмасын басып тұру нажать и удерживать кнопку мыши
preview алдын ала қарап алу предаврительный просмотр
preview pane алдын ала қарау Область просмотра
primary color негізгі түс первичный цвет
primary key бастапқы кілт первичный ключ
primary window басты терезе первичное окно
print басып шығару печатать
print area басып шығару аумағы область печати
print job баспып шығару тапсырмасы задание печати
print preview алдын ала қарап алу Предварительный просмотр
PRINT SCRN key PRINT SCRN пернесі клавиша PRINT SCREEN
Printer басып шығарғыш принтер
printer driver басып шығарғыш драйвері драйвер принтера
Printers and Faxes басып шығарғыш пен факстер Принтеры и факсы
priority басымдылық приоритет
privacy құпиялылық конфиденциальность
Probability ықтималдық вероятность
procedure іс реті процедура
process үдіріс процесс
product өнім произведение
Product ID Өнім коды код продукта
Product key Өнім кілті ключ продукта
Product News Өнім туралы мәліметтер Сведения о продукте
Profession Кәсіп Профессия
Professional edition кәсіби басылым Профессиональный выпуск (переводится только для Office;
название Windows XP Proffessional не переводится)
profile профайл профиль
program бағдарлама программа
Program Files Program Files Program Files
program icon бағдарлама белгішесі значок программы
progress indicator орындалу барысының айғақтауышы Индикатор хода выполнения
project жоба проект
promote деңгейді көтеру повысить уровень
prompt серкеше приглашение
proofing tools емле тексеру құралдары средства проверки правописания
properties сипаттары свойства
property сипат свойство
property page сипаттар беті страница свойств
property sheet сипаттар кестесі Вкладка свойств
protect қорғау защитить
Protection Қорғаныс Защита
protocol дерек беру реті протокол
proxy server аралық сервер прокси-сервер
pt нүкте пт
publication жарияланым Публикация
publish жариялау опубликовать
pull quote нұсқадәйексөз броская цитата
Pyramid үшкіл пирамида, пирамидальный
query сұрау запрос
question mark сұрақ белгісі вопросительный знак
queue кезек очередь
Quick View Жедел қарау быстрый просмотр
quit шығу выйти
quotation mark тырнақша кавычка
Radar Жапырақты лепестковая (диаграмма)
radio button ажырата қосқыш переключатель
range ауқым диапазон
RAS RAS файлы растров SUN (*.ras)
rate жылдамдық Скорость
Read only тек оқу үшін Только чтение
readability мәтіннің бейнелену сапасы качество изображения текста
Reading Pane оқу аймағы область чтения
README file README файлы файл README
read-only тек оқу үшін только чтение
read-write оқу және жазу үшін для чтения и записи
rearrange қайта реттеу упорядочить, перестроить
reboot қайта қотару перезагрузить
Recalculate қайта есептеу пересчитать, обновить
recall кері қайтару отозвать
receive қабылдау получать
recipient қабылдаушы получатель
Recolor қайта бояу перекрасить
record жазба записать
record source жазбалар көзі источник записей
recordset жазбалар жинағы набор записей
recover, restore қалпына келтіру восстановить
Rectangle Тіктөртбұрыш прямоугольник
recurring қайталанатын повторяющийся
recycle bin себет Корзина
Redial нөмірді қайта теру Повтор номера
Redo Қайтару вернуть
reduce кішірейту уменьшить
Reduce icon белгішені кішірейту свернуть значок
reference айнымалы сілтеме ссылка
refresh жаңарту обновить
Refresh Data Деректерді жаңарту Обновить данные
Refresh every әрбірін жаңарту обновлять каждые
Regions аймақтар Области
register тіркеу зарегистрировать
registered trademark тіркелген сауда белгісі зарегистрированный товарный знак
registered user тіркелген пайдаланушы зарегистрированный пользователь
registration тіркелу регистрация
registry тізбе реестр
reinstall қайта орнату Переустановить
relation бірден-бір байланыс отношение
relationship байланыс Связь
release шығарылым освободить
release notes шығарылым ескерімдері заметки о выпуске
reminder еске салу Напоминание
remote қашықтағы удаленный
remote access қашықтан қатынасу удаленный доступ
rename қайта атау переименовать
repair түзету Исправить
repeat қайталау повторить
repetition қайталану повтор, повторение
replace ауыстыру заменить
replica шағылысымды реплика
replication шағылысу репликация
reply жауап беру Ответить
report есеп хат отчет
Reset ысыру Сбросить
resize өлшемді өзгерту изменить размер
resolution ажыратылымдық разрешение
resource қор көзі ресурс
response үн қату ответ, отклик
restart қайта қотару Перезагрузка
Restart Қайта қотару Перезагрузка
Restore button Қалпына кел батырмасы кнопка «Восстановить»
result нәтиже Результат
resume жалғастыру продолжить, возобновить
résumé түйін хат резюме
retry Қайталау повторить попытку
return оралу вернуться
Return address Кері мекен-жай Обратный адрес
retype қайта теру перепечатать, ввести снова
Revert Өзгертуді болдырмау Отменить изменения
review қарап шығу Рецензия
revision marks түзетулік белгілер пометки об исправлениях
Ribbon Таспа Лента
rich-text box пішімделген мәтін жолағы поле форматированного текста
rights құқықтар Права
right-to-left оңнан солға справа налево
right-to-left support оңнан солға жазуды қолдау поддержка письма справа-налево
role рөл Роль
Roman латындық латинский
root directory түбірлік қалта корневая папка
root web түбірлік веб-торап корневой веб-узел
Rotate Бұру повернуть
route жол жоспар Отправить
router жол жоспарлағыш маршрутизатор
row жол строка
rule ереже правило
ruler сызғыш масштабная линейка
Run Жегу запустить
run жеккіш запустить
run-time орындалу уақыты время выполнения, продолжительность выполнения
sample code код үлгісі образец кода
Save сақтау Сохранить
Save All Бәрін сақтау Сохранить все
Save and Close Сақтау және Жабу Сохранить и закрыть
Save As Басқаша сақтау Сохранить как
Save as type Файл түрі Тип файла:
Save Copy As Көшірмені басқаша сақта Сохранить копию как
Save Form Пішінді сақтау Сохранить форму
Save in … сақтау Сохранить в
Save Password Құпия белгіні сақтау Сохранить пароль
Save Picture As Суретті басқаша сақтау … Сохранить рисунок как
Save Search Іздеу шарттарын сақтау Сохранить условия поиска
scalable кеңейтілетін масштабируемый
Scale зат е. - кеңейтім,
етістік - кеңейту
масштаб
scanner мәтіналғы сканер
scenario сценарий сценарий
schedule іс кесте запланировать
schema сұлба схема
Scheme Сұлба Схема
screen бейне бет экран
ScreenTip қалқымалы атау всплывающая подсказка
Scribble Салынған қисық Рисованная кривая
script скрипт сценарий
scroll айналдыру прокручивать
scroll arrow айналдыру көрсеткісі стрелка прокрутки
scroll bar жылжыту жолағы линейска прокрутки
scroll box жүгірткі бегунок
SCROLL LOCK key SCROLL LOCK пернесі клавиша SCROLL LOCK
scroll through a document құжатты қарап шығу просмотреть документ
scrolling text жылжымалы мәтін Бегущая строка
search іздеу поиск
search criteria іздеу шарттары Условия поиска
search engine іздеу жүйесі поисковая система
second секунд секунда
secondary window екінші реттегі терезе вторичное окно
section бөлім Раздел
section break Бөлім үзілімі Разрыв раздела
section symbol бөлім соңының таңбасы знак конца раздела
secure қауіпсіз безопасный
security қауіпсіздік безопасность
see қараңыз См.
see also т.б. қараңыз См. также
select бөлектеу, таңдау выделить, выбрать
select a block of text мәтін бөлігін бөлектеу выделить участок текста
select a check box жалауша қою установить флажок
select a command әмір таңдау выбрать команду
select a list box тізімді жолақты таңдау выбрать поле со списком
select a menu мәзірді таңдау выбрать меню
Select All Бәрін бөлектеу Выделить все
select an option button ажырата қосқышты тандау выбрать переключатель
selected таңдалған выделенный, выбранный
selected command таңдалған әмір выбранная команда
selection таңдалған выделенный участок
selector таңдау выбор
semicolon нүктелі үтір точка с запятой
send жіберу отправить
Send As Is Барын жіберу Отправить как есть
Send As Unicode Юникод ретінде жіберу Отправить в кодировке Юникод
Send HTML HTML пішімде жіберу Формат HTML
Send Mail хат жіберу Отправка почты
Send Message Хабарды жіберу отправить сообщение
Send Plain Text кәдімгі мәтінді жіберу Простой текст
Send To кімге Отправить
Send/Receive жіберу/қабылдау Отправить и получить
sender жіберуші отправитель
Sender Name Жіберуші аты Имя отправителя
Sent Items Жіберілген Отправленные
Sent To Жіберілген Отправленные
separator бөлгіш разделитель
Sequence бірізділік последовательность
serial number сериялы нөмірі серийный номер
series қатар ряд
series lines қатар жолдары Линии ряда
Series name қатар атауы Имя ряда
Server Сервер сервер
service қызмет служба
Service Pack Жаңарту бумасы пакет обновлений
session сеанс сеанс работы
Set Орнату установить
Set Default әдепкі орнату Умолчание
Set password құпия белгіні орнату Установить пароль
Setting баптау настройка, значение
setup орнату установка, настройка
setup disk орнату дискісі установочный диск
setup program орнату бағдарламасы программа установки
shade реңк оттенок
shadow көлеңкелі с тенью
Shadow Style көлеңке мәнері стиль тени
share жалпы қор көзі общий ресурс
Share name ортак қор көзінің аты имя общего ресурса, тж. сетевое имя
Sharing ортақтасу Доступ
sharpness анықтық резкость
sheet парақ Лист
SHIFT key SHIFT пернесі клавиша SHIFT
shortcut лақап ярлык
shortcut icon лақап белгішесі значок ярлыка
Shortcut key Пернелер тіркесімі горячая клавиша
shortcut menu мәтінмәндік мәзір Контекстное меню
Show Көрсету показать, отобразить
Show all Бәрін көрсету Показать все
Show As Басқаша көрсету Отображать как
Show Detail Егжей-тегжейлі көрсету Показать подробности
Show Image Суретті көрсету Показать рисунок
Show in … көрсету Показать в
Show in Groups Топтар бойынша по группам
Show Item Элементін көрсету Отобразить элемент
Show or Hide Көрсету немесе Жасыру Показать или скрыть
Show Outline Құрылымды көрсету Показать структуру
Show value мән значение
Shut Down жұмысты аяқтау Завершение работы
sidebar бүйірлік үстел боковая панель
Sides Бүйір беттер Боковые поверхности
Signature қолтаңба подпись
signature file қолтаңба файлы файл подписи
simple қарапайым простой
single byte character бір байтты таңба однобайтный знак
single underline астын бір рет сызу одинарное подчеркивание
single-click бір рет нұқу щелнуть один раз
site сайт узел, веб-узел
sizable өзгермелі изменяемого размера
Size Өлшем размер
sizing handle Өлшем өзгертуші байрақша маркер изменения размера
Skip Өткізіп жіберу Пропустить
slash қиғаш сызық косая черта
Slide Слайд Слайд
slide master басты слайд образец слайдов
slide show слайдтарды көрсету Показ слайдов
slider жүгірткі бегунок
slider indicator жүгірткі нұсқаушы ползунок
Slow Баяу медленный
Small Business edition Шағын бизнеске арналған шығарылым выпуск для малого бизнеса
small capitals кіші бас әріптер малые прописные
smart quotes жұп тырнақшалар парные кавычки
Smart tag Смарт-тегтер Смарт-теги
Snap байластыру привязка, привязать (к сетке)
snapshot сурет снимок
software бағдармалық жасақтама программное обеспечение
Sort сұрыптау сортировать
Sort Ascending артуы бойынша сұрыптау По возрастанию
Sort By … бойынша сұрыптау Сортировка
Sort by Name Атауы бойынша сұрыптау Сортировать по имени
Sort Descending Кемуі бойынша сұрыптау По убыванию
sort order сұрыптау реті порядок сортировки
sorting сұрыпталу сортировка
sorting order сұрыптау реті порядок сортировки
Sound дыбыс звук
sound card дыбыстауыш звуковая плата
sound clip дыбыстауыш файл звук
Source қайнар источник; исходное; В виде HTML
source code бастапқы код исходный программный код
source data бастапқы деректер исходные данные
source file бастапқы файл исходный файл
space бос орын пробел
spacebar БОС ОРЫН пернесі пробел
Spacing Аралық промежуток
Special Ерекше Особый
special paper арнайы қағаз специальная бумага
specify шұқып көрсету указать
Speech Сөз Речь
Speech Сөздеуіш Речь
Speed Жылдамдық скорость
spell checker емлені тексергіш Проверка правописания
Spelling емле ереже Правописание
spin box реттегіш регулятор
split бөлу разбить
split bar бөлгіш разделитель
split box бөлу байрақшалары маркер разделения
spreadsheet парақ лист
SQL Server SQL сервері сервер SQL Server
Stack суреттер қабаты ряд рисунков
Stand by Күту қалыбы Ждущий режим
standalone оқшау изолированный, отдельный
Standard Стандартты стандартный
standard time қысқы уақыт зимнее время
Standard toolbar стандартты құралдар үстелі панель инструментов «Стандартная»
start жегу запускать
Start button бастау батырмасы (»Бастау») кнопка «Пуск»
Start menu Бастау мәзірі меню «Пуск», главное меню
start page Бастау бет начальная страница
Start time Басталу уақыты Время начала
Startup Жегілу запуск, загрузка
startup folder Өзжегілу қалтасы папка «Автозагрузка»
State/Province мемлекет/облыс Область
statement Айтылым выражение
Statistics Санақ Статистика
status Күй состояние
status area күй аумағы область состояния
status bar күй жолағы строка состояния
Step Қадам Шаг
Step In Кіру қадамы Шаг с заходом
Stop Тоқтату остановить
storage жинақтауыш накопитель
store сақтау сохранить, хранить
stored procedure сақталған іс реті сохраненная процедура
story мәтіндік бөлік статья
straight quotes тік тырнақшалар прямые кавычки
stream ағын поток
Street Көше улица, дом
Stretch Созу Растянуть
Strict Қатал строгие
strikethrough Сызылған зачеркнутый
string жол строка
Structure Құрылым структура
style мәнер стиль
style area мәнер жолағы полоса стилей
style box мәнер терезесі окно стилей
style name мәнер атауы название стиля
style sheet мәнерлер кестесі таблица стилей
subfolder ішкі қалта папка, вложенная папка
subform бағыныңқы пішін подчиненная форма
Subject Тақырып Тема
submenu ішкі мәзір вложенное меню
Submit Жіберу Отправить
subreport бағыныңқы есепхат подчиненный отчет
subroutine ішкі бағдармала подпрограмма
Subscribe жазылу подписаться
subscript жол астылық подстрочный
subscription жазылым подписка
subsidiary өкілдік представительство
Substitution алмастырым подстановка
Subtotal аралық жиындар промежуточные итоги
subweb отау веб-торап дочерний веб-узел
Suffix жұрнақ Суффикс
Suggest Нұсқалар Варианты
Suggestion Ұсыныс предложение
suite бағдарламалар дестесі пакет программ
Sum қосу сложить
Summary жиынтық Сводка
superscript жол үсті надстрочный
supplemental қосымша дополнительный
Supplier жабдықтаушы Поставщик
support қолдау поддержка
Surface бет Поверхность
survey Сауал Опрос
switch қосқыш переключатель
symbol нышан символ
synchronization қадамдастырым синхронизация
Synchronize қадамдастыру синхронизовать
synonym мағыналас синоним
Synonyms мағыналастар синонимы
syntax синтаксис синтаксис
syntax error синтаксистік қате синтаксическая ошибка
System Жүйелік системный
system administrator жүйелік әкімші системный администратор
system configuration жүйе ішқұрылымы конфигурация системы
system file жүйелік файл системный файл
system information жүйе туралы мәліметтер сведения о системе
system requirements жүйелік талаптар требования к системе
tab Қойынды вкладка
Tab Character қадамды шегініс таңбасы знак табуляции
tab delimited қадамды шегініс бөлгіштермен с разделителями табуляции
TAB key TAB пернесі клавиша TAB
Tab Order өту бірізділігі последовательность перехода
tab stop қадамды шегініс шебі позиция табуляции
table кесте таблица
table cell кесте ұяшығы ячейка таблицы
table of contents мазмұны оглавление
Tabs қадамды шегіндіру табуляция
Tabular Кестелік табличный, ленточный
tag тег тег
tag line ұран девиз
target мақсат назначения, конечный
Task тапсырма задача
task list тапсырмалар тізімі список задач
task pane тапсырмалар аймағы Область задач
Task Request тапсырма сұрағы Поручение
Taskbar тапсырмалар үстелі панель задач
taskbar button тапсырмалар үстелінің батырмасы кнопка панели задач
TaskPad күнделік тапсырмалар Панель задач
TCP TCP беру реті протокол TCP
TCP/IP TCP/IP беру рет протокол TCP/IP
Telephone Телефон телефон
telephone book телефон анықтамасы телефонный справочник
Tell Me More Қосымша мәліметтер Дополнительные сведения
template үлгі шаблон
Temporary Уақытша временный
Tentative Белгісіз Под вопросом
tentative confirmation шартты құптау условное подтверждение
Test Тексеру проверять
Text Мәтін текст
Text alignment мәтінді туралау выравнивание текста
Text Area мәтін аумағы Область текста
text box мәтін жолағы поле
Text direction Мәтін бағыты направление текста
text editor мәтіндік өңдегіш текстовый редактор
text file мәтіндік файл текстовый файл
text format мәтін жолағы текстовое поле, надпись
text formatting мәтін пішімі формат текста
text only тек қана мәтін только текст
Text Size мәтін мөлшері размер текста
text wrapping мәтін тасымалдау перенос текста
textbox мәтіндік жолақ текстовое поле
texture сурет құрамы Рисунок текстуры
theme тақырып тема
Then by содан кейін затем по
thesaurus тезаурус тезаурус
This field осы жолақ это поле
This Folder осы қалта эта папка
thousand separator мыңдық бөлгіш разделитель групп разрядов
thread ағын поток
thumbnail нобай эскиз
tick marks бөліктер деления
Tight Тығыз жанасыңқы По контуру
tilde ирек тильда
Tile қатарластыру замостить
Tile Vertically солдан оңға қатарластырып Слева направо
tiled windows қатар рядом
Time Уақыт время
Time format Уақыт пішімі формат времени
time stamp уақыт бұрыштамасы штамп времени
time zone уақыт белдеуі Часовой пояс
tint реңк оттенок
tip кеңес совет
title text мәтін тақырып аты Заголовок
Today Бүгін сегодня
toggle ажырата қосу Переключить
toggle key қосқыш переключатель
token байрақша маркер
tool құрал средство
Toolbar Құралдар үстелі панель инструментов
toolbar button құралдар үстелі батырмасы кнопка панели инструментов
toolbar icon құралдар үстелі белгішесі кнопка (значок) панели инструментов
toolbox кұралдар жиыны набор элементов управления
Tools Құралдар Сервис
Top жоғары верх, верхний
topic бөлім раздел
Total жиыны всего, итог
total row жиын жол Строка итогов
Track жолшық дорожка
trackball трекбол трекбол, шар
trademark сауда белгісі товарный знак
transaction бірізді амалдар транзакция
transfer орын ауыстыру перемещение
Transform Түрлендіру преобразовать
transition өту переход
Translate Аударма Перевод
transmission берілім передача
transmit беру передавать
Transparency Ашаңдық Прозрачность
Transparent ашаң прозрачный
trap треппинг треппинг
tree бұтақ дерево
tree structure бұтақты құрылым древовидная структура
trend тренд тренд
trendline тренд сызығы линия тренда
trigger триггер триггер
Troubleshoot ақаулықты жою устраненять неполадку
troubleshooting ақаулықтарды жою устранение неполадок
TrueType font TrueType қаріпі шрифт TrueType
truncated қиылған усеченный
trust сенім доверие
Try Again Әрекетті қайталау Повторить попытку
Turn Off Өшіру выключить
turn on Қосу включить
two-dimensional екі өлшемді двухмерный
type теру тип
type түрі тип
type library түрлер жинағы библиотека типов
unavailable қол жеткізгісіз недоступный
uncheck a check box кұсбелгіні алу снять флажок
Undelete Өшірілгенді келтіру восстановить
Underline асты сызылған Подчеркнутый
underscore астыңғы сызық подчерк
Undo Болдырмау отменить
undock ажырату отстыковать
Undock Computer Компьютерді ажырату Отстыковать компьютер
Ungroup Топсыздандыру разгруппировать
Unhide жасырылғанды көрсету отобразить, показать, показать скрытое
Unicode Юникод Юникод
uninstall жою удалить
unique бірегей неповторяющийся, уникальный
unit бірлік единица
unit of measurement өлшем бірлігі единица измерения
Unsubscribe Жазылудан айну отменить подписку
untitled аталмаған Без имени
Update Жаңарту обновление
upgrade жаңарту обновить
upload Кері қотару выгрузить
UPPERCASE Бас әріптер прописными буквами
Upsizing Wizard SQL Server пішіміне түрлендіру Шебері мастер преобразования в формат SQL Server
usage analysis талдаманы қолдану анализ использования
use as default әдепкілік қолдану использовать по умолчанию
User пайдаланушы пользователь
user account тіркелгі учетная запись пользователя
user interface пайдаланушылық тілдесу пользовательский интерфейс
User name пайдаланушының аты имя пользователя
user profile пайдаланушы профайл профиль пользователя
user-defined пайдаланушы анықтайтын Дополнительные
User's Guide пайдаланушы ңұсқау Руководство пользователя
valid шектік допустимый
valid XML XML рұқсатты допустимый XML
validate шектілігін тексеру проверить
validation шектілік тексерім проверка
validation rule шектілікті тексеру ережесі условие на значение, правило проверки на значение
Value мән значение
variable айнымалы переменная
variance майдалық Дисперсия
verification тексерім проверка
Version Нұсқа версия
Vertical Тік вертикальный
vertical alignment тігінен туралау выравнивание по вертикали
vertical scroll bar тігінен айналдыру жолағы вертикальная полоса прокрутки
Vertical Text тік мәтін вертикальная надпись, вертикальный текст
Vertically тігінен По вертикали
video бейне видео
video adapter бейне бейімдеуіш видеоадаптер
View Көрініс Вид
view button қарап шығу батырмасы кнопка просмотра
View Item элементті қарап шығу Просмотреть элемент
View Source Қайнарды қарап шығу Источник
viewer қарап шығу құралы средство просмотра
Views Bar көріністер үстелі панель представлений
virtual виртуальді виртуальный
virtual server виртуальді сервер виртуальный сервер
virus вирус вирус
virus detection вирустарды табу обнаружение вирусов
virus protection вирустардан қорғану защита от вирусов
visible көрінетін видимый
visit кіріп-шығу посетить
visual көрнекі естественное
Volume 1. үнділік;
2. Бөлім
1. громкость;
2. том
Wait күту ждать, ожидать
wallpaper тұс реңі обои
warning Ескерту предупреждение
warning message Ескерту хабары предупреждающее сообщение
watermark су таңба водяной знак, подложка, филигрань
web Веб Веб
Web author веб-жасақтауыш разработчик веб-узла
Web browser веб-шолғыш обозреватель, обозреватель Интернета, веб-обозреватель
Web components веб-құраластар веб-компоненты
Web discussion веб-талқылау веб-обсуждение
Web folder веб-қалта веб-папка
Web Help веб-анықтама веб-справка
Web Page веб-бет веб-страница
Web Part веб-бөлік веб-часть
Web publishing Вебте жариялау публикация в Вебе
Web site веб-сайт веб-узел
Web Tutorial Веб оқулығы Учебник по Интернету
Weekday Жұмыс күні рабочий день
Weekly Апта сайын еженедельно
Weight Салмақ вес, толщина
What's New Жаңалықтар Новинки
What's this? Бұл не? Что это такое?
Width Ені ширина
wildcard қойылмалы таңба подстановочный знак
window терезе окно
window border терезенің шегі граница окна
window corner терезенің бұрышы угол окна
window size терезенің өлшемі размер окна
window title терезе тақырып аты заголовок окна
Windows Explorer Жетектегіш Проводник
Windows Setup Windows орнату Установка Windows
wizard шебер мастер
Word сөз слово
Word Count Сөзсанақ Статистика
word processing мәтіндерді пысықтау обработка текстов
word processor мәтіндік процессор текстовый процессор
Word Wrap Сөздерді тасымалдау перенос по словам
work offline дербес жұмыс Работать автономно
workbook жұмыс кітабы книга
workgroup жұмыс тобы рабочая группа
workgroup information file жұмыс тобының файлы файл рабочей группы
worksheet жұмыс парағы лист
workspace жұмыс кеңістігі рабочая область
workstation жұмыс компьютер рабочая станция
Wrap to window терезенің ішінде тасымалдау В границах окна
write жазу записывать
write-only тек жазу үшін только для записи
write-protected жазудан қорғалған защищен от записи
X Value X мәні значение [по оси] X, значение по горизонтали
XML data XML деректер данные XML
XML element XML элемент XML-элемент
XML schema XML сұлба схема XML
Y Value Y мәні значение [по оси] Y, значение по вертикали
Year Жыл год
Yes Иә да
Yes To All Иә, барлығы үшін да для всех
ZIP code Пошталық индекс почтовый индекс
Zone аймақ зона
zoom ұлғайту увеличить
zoom in ірілеу крупнее
zoom out кішілеу мельче
absolute URL абсолютті URL абсолютный URL-адрес
accepted domain қабылданған домен обслуживаемый домен
access control рұқсатнаманы бақылау управление доступом
access control entry кіру рұқсатнамасын бақылау запись управления доступом
access control list рұқсатнаманы бақылау тізімі список управления доступом
access mask қатынау бүркеншігі маска доступа
action table әрекеттер жоспары таблица действий
Active Directory Active Directory Active Directory
Active Directory Connector Active Directory ағытпасы соединитель Active Directory
Active Directory contact Белсенді каталогқа қосылу контакт Active Directory
Active Directory Service Interfaces Active Directory қызметінің тілдесулері интерфейс ADSI
ActiveX Data Objects Белсенді Х деректерінің Нысандары объекты данных ActiveX
Adamsync Adamsync Adamsync
address адрес адрес
address list адрестер тізімі список адресов
address rewriting мекенжайды қайта жазу переопределение адресов
Address Rewriting agent Мекенжайды қайта жазу бағдарламасы агент переопределения адресов
Address Rewriting Inbound agent Мекенжайды қайта жазу бағдарламасы агент переопределения адресов входящих сообщений
Address Rewriting Outbound agent Мекенжайды қайта жазу бағдарламасы агент переопределения адресов исходящих сообщений
administrator role әкімші рөлі роль администратора
ADSI ADSI интерфейс ADSI
agent Агент агент
Allow phrase Кілт фразасы разрешающее выражение
anonymous user аты-жөні көрсетілмеген қолданушы анонимный пользователь
anti-spam stamping вирусқа қарсы таңбалау установка отметки нежелательной почты
antivirus stamping вирусқа қарсы таңбалау установка антивирусной отметки
appointment кездесу встреча
ASR ASR распознование речи
attribute қасиет атрибут
audio codec дыбыстауыш кодек аудиокодек
authentication түпнұсқалығын растау проверка подлинности
Auto Attendant Авто Серік автосекретарь
AutoConnect Автоқосылу автоподключение
Autodiscover Автоайқындау автообнаружение
Autodiscover service Автоанықтау қызметі служба автообнаружения
basic authentication негізгі түпнсқалығын растау обычная проверка подлинности
binding біріктіру компоновка
Block phrase Блоктау фразасы блокирующе выражение
body негізгі мәтін текст сообщения
bounce message пошта іркілісі туралы хабар сообщение о недоставке
Cached Exchange Mode Кэштелген Алмасу Режимі режим кэширования Exchange
Calendar Attendant Күнтізбе реттегіші помощник по ведению календаря
Calendar Concierge Күнтізбе реттегіші центр календарного планирования
calendar item күнтізбе тармағы элемент календаря
call answering қоңырауға жауап беру автоответчик
categorizer топтастырғыш категоризатор
certificate куәлік сертификат
checksum тексеру қорытындысы контрольная сумма
class identifier сынып жалпылауышы идентификатор класса, идентификатор CLSID
Client Access server role Клиенттің ену сервері ролі роль сервера клиентского доступа
cloned configuration клонды конфигурация клонированная конфигурация
cluster continuous replication кластердің үздіксіз қайталануы кластер с непрерывной репликацией
clustered mailbox server топтық пошта жәшігі сервері кластерный сервер почтовых ящиков
cmdlet cmdlet командлет
Collaboration Data Objects Іскерлесу Деректерінің Нысандары объекты данных совместной работы
collection нысандар жиыны коллекция
COM class COM сыныбы COM-класс
COM object COM нысаны COM-объект
console tree консоль ағашы дерево консоли
contact item байланыс тарауы элемент контакта
container object Нысан салынған нысан объект-контейнер
content class мазмұн сыныбы класс содержимого
content conversion мазмұнды ауыстыру преобразование содержимого
Coordinated Universal Time Реттелген әмбебап уақыт время в формате UTC
custom phrase пайдаланушы сөзі настраиваемый текст
custom recipient арнайы алушы внешний получатель
DACL ЕШБТ DACL
default folder әдепкі қалта папка по умолчанию
delivery queue жеткізу кезегі очередь доставки
delivery status notification жеткізу туралы ескертпе уведомление о доставке
device password құрылғы құпиясөзі пароль устройства
Dial by Name Атауын теру звонок по имени
dial plan теру планы телефонная группа
dictionary attack сөздікті шабуылдау атака перебором по словарю
Dictionary property сөздіктік сипат свойство словаря
digest authentication растама сұрату дайджест-проверка подлинности
Direct Push Тікелей жылжыту технология Direct Push
disclaimer ескерту мәтіні заявление об отказе
discretionary access control list енуді шектеулі бақылау тізімі список управления доступом на уровне пользователей
distinguished folder Белгіленген папка именованная папка
distinguished name ерекшелейтін атау различающееся имя
DLL DLL библиотека DLL
DNS ДЕЖ DNS
Document Object Model құжат нысанының үлгісі модель DOM
DOM DOM модель DOM
Domain Name System Домендік Есім Жүйесі служба доменных имен (DNS)
drop directory жинағыш қалта транзитный каталог
DSN ЖТЕ уведомление о доставке
dumpster жойылғанды қайтару корзина
dynamic distribution group динамикалық тарату тобы динамическая группа расслыки
dynamic-link library динамикалық сілтемелер жинағы библиотека динамической компоновки (DLL)
Edge Rules agent Edge ережелері бағдарламасы агент пограничных правил
Edge Subscription Edge жазбасы пограничная подписка
Edge Subscription file Edge жазба файлы файл пограничной подписки
Edge Transport server role Edge транспорт серверінің рөлі роль пограничного транспортного сервера
EdgeSync EdgeSync EdgeSync
EdgeSync synchronization EdgeSync қадамдастыру синхронизация EdgeSync
e-mail address электронды пошта адресі адрес электронной почты
Enhanced Document Availability Жетілдірілген Құжатқа қол жеткізу универсальная доступность документов
equipment mailbox жабдықтың пошта жәшігі почтовый ящик оборудования
event оқиға событие
event registration item оқиға тіркеу элементі элемент регистрации событий
Exchange ActiveSync Exchange ActiveSync Exchange ActiveSync
Exchange by Phone Телефон арқылы хабар алмасу доступ к Exchange по телефону
Exchange Management Console Exchange Management консолі консоль управления Exchange
Exchange store Ақпарат сақтағыш хранилище Exchange
Exchange System Manager Exchange System реттегіші диспетчер Exchange
Exchange Web Services Алмасудың Веб Қызметі веб-службы Exchange
failover ауыстырып-қосу переход на другой ресурс при сбое
fallback action бастапқы күйге ауысу резервное действие
fan out тарамдау развертывать
fan-out thread тарамды хабар ағыны поток развертывания
file replication service файлдарды репликациялау қызметі служба репликации файлов
folder tree қалталар ағашы дерево папок
free/busy status бос/бос емес сведения о доступности
FRS ФРҚ служба репликации файлов
GAL GAL глобальный список адресов
Global Address List Жаһандық мекенжайлар кітабы глобальный список адресов
global address list Жаһандық мекенжайлар тізімі глобальный список адресов
global domain identifier жаһандық егелік жалпылауышы глобальный доменый идентификатор
globally unique identifier ғаламдық бірегей идентификатор глобальный уникальный идентификатор
GUID ҒАБИ GUID
handoff қайта табыстау перемещение вручную
hard delete біржола жою необратимое удаление
heartbeat interval тактілік аралық интервал подтверждения соединения
home server үйдегі сервер почтовый сервер
HTTP HTTP HTTP
Hypertext Transfer Protocol Hypertext Transfer Protocol протокол HTTP
IE IE Ineternet Explorer
impersonation Еліктеу олицетворение
in-country number format ішкі нөмір пішімі формат телефонных номеров внутри страны
informational announcement ақпаратты хабарлама информационное сообщение
Intelligent Message Filter Есті хабарлар сүзгісі интеллектуальный фильтр сообщений
international access code халықаралық қатынау коды код доступа к международной телефонной линии
international number format халықаралық нөмір пішімі международный формат телефонных номеров
Internet Explorer® Internet Explorer® Internet Explorer
IP Allow list IP рұқсат тізімі белый список IP-адресов
IP Block list IP бұғаттау тізімі черный список IP-адресов
IP/VoIP gateway IP/VoIP шлюзі шлюз IP/VoIP
journaling Тіркеме жүргізу ведение журнала
journaling agent хаттама бағдарламасы агент ведения журнала
junk e-mail қоқыс хат нежелательная почта
LDAP LDAP протокол LDAP
Lightweight Directory Access Protocol Lightweight Directory Access Protocol протокол LDAP
LinkAccess LinkAccess доступ к ресурсам внутренней сети
local continuous replication жергілікті үздіксіз қайталану локальная непрерывная репликация
lock token бұғат белгісі маркер блокировки
mail contact поштадағы істес кісі почтовый контакт
mail user пошта пайдаланушы почтовый пользователь
mailbox пошта жәшігі почтовый ящик
mailbox database пошта жәшігінің дерекқоры база данных почтовых ящиков
mailbox delivery queue пошта жеткізу кезегі очередь доставки в почтовые ящики
mailbox user пошта жәшігін пайдаланушы пользователь почтового ящика
mail-enabled object поштадағы нысан объект, поддерживающий почту
mail-enabled universal distribution group поштадағы жалпы тарату тобы универсальная группа распространения, поддерживающая почту
mail-enabled universal security group пошта қабылдайтын жалпы қауіпсіздік тобы универсальная группа безопасности, поддерживающая почту
malicious user қасақана пайдаланушы пользователь-злоумышленник
malware malware вредоносная программа
managed content settings реттелетін мазмұн параметрлері параметры управляемого содержимого
managed custom folder әкімші реттейтін қалта управляемая настраиваемая папка
managed default folder реттелетін әдепкі қалта управляемая папка по умолчанию
managed folder реттелетін қалта управляемая папка
managed folder mailbox assistant поштада қалталарды реттеу көмекшісі помощник по обслуживанию почтовых ящиков управляемых папок
managed folder mailbox policy реттелетін қалта саясаты политика почтовых ящиков управляемях папок
Matched Name Selection Method Сәйкес атауларды таңдау әдісі метод выбора имен
meeting кездесу собрание
message envelope хабар конверті конверт сообщения
message item хабар тарауы элемент сообщения
Message Policy Хабарлар Саясаты политика обработки сообщений
message transfer system хабар жіберу жүйесі система передачи сообщений
Messaging Application Programming Interface Messaging Application Programming Interface интерфейс MAPI
messaging records management хабар мәтінін қадағалау управление записями сообщений
MHTML MHTML MHTML
Microsoft Exchange Unified Messaging Service Microsoft Алмасуының Әмбебаптандырылған Хабар алмасу қызметі служба единой системы обмена сообщениями Microsoft Exchange
migrate ауыстыру мигрировать
MIME Encapsulation of Aggregate HTML Documents HTML құжаттары жиынтығын MIME орналастыру MHTML
missed call notification алмаған қоңыраулар туралы ескертпе уведомление о пропущенном вызове
MRM MRM управление записями сообщений
MTS MTS система передачи сообщений
Multipurpose Internet Mail Extensions Multipurpose Internet Mail Extensions MIME
NDR АТЕ отчет о недоставке
Network News Transfer Protocol Network News Transfer Protocol протокол NNTP
NNTP NNTP протокол NNTP
non-delivery report Апарылмаған туралы ескертпе отчет о недоставке
OAB OAB автономная адресная книга
OAB distribution Дербес мекенжай кітабын тарату распространение автономной адресной книги
OAB distribution point ДМК тарату орны точка распространения автономной адресной книги
OAB generation ДМК жасау формирование автономной адресной книги
offline address book дербес мекенжай кітабы автономная адресная книга
offline address book distribution Дербес мекенжай кітабын тарату распространение автономной адресной книги
offline address book distribution point дербес мекенжай кітабын тарату орны точка распространения автономной адресной книги
offline address book generation дербес мекенжай кітабын жасау формирование автономной адресной книги
outdialing шығысты терім исходящий вызов
Outlook Anywhere Outlook Әр жерде мобильный Outlook, мобильный Outlook
Outlook E-Mail Postmark Outlook E-Mail Бұрыштамасы штемпель электронной почты Outlook
Outlook Voice Access Outlook Voice Access голосовой доступ к Outlook
Outlook Web Access Light Веб Қол жеткізу, жеңілдетілген облегченная версия веб-клиента Outlook
Outlook Web Access Web Part Outlook Web Access бөлігі веб-часть веб-клиента Outlook
outside line access code сыртқы желіге қатынау коды код доступа к внешней телефонной линии
P1 header Р1 дерекатауы заголовок P1
P2 header Р2 дерекатауы заголовок P2
perimeter network периметрлік желі демилитаризованная зона
personal identification number жеке анықтаушы нөмірі персональный идентификационный номер
phishing фишинг фишинг
Pickup directory іріктеу қалтасы каталог раскладки
pilot identifier пилот анықтаушысы идентификатор доступа
pilot number пилот нөмірі телефонный номер доступа
PIN PIN код ПИН
pipe арна канал
poison message queue зиянды хабарлар кезегі очередь подозрительных сообщений
Post Office Protocol version 3 Пошталық хаттама 3-нұсқа протокол POP3
predicate бекіту предикат
prompt телефон арқылы көмек хабарлау приглашение
prompt publishing point дереу публикациялау орны пункт публикации приглашений
property name сипат атауы имя свойства
queue кезек очередь
relay host қайта беру сервері промежуточный узел
remote device wipe алыстағы құрал өшіруі удаленная очистка устройства
residential server тұрғын үйдегі сервер почтовый сервер
Resource Booking Attendant Қор көздерін тіркеуші помощник по резервированию ресурсов
routing group жолжоспарлағыш топ группа маршрутизации
routing group connector жоспарлауыш топтарының ағытпасы соединитель группы маршрутизации
rule collection ережелер жиыны коллекция правил
SACL SACL системный список управления доступом
safe list collection қауіпсіз тізім жиыны коллекция списков
Safe Recipients List Қауіпсіз Қабылдаушылар Тізімі список надежных получателей
Safe Senders List Қауіпсіз Жөнелтушілер Тізімі список надежных отправителей
Scheduling Assistant жоспарлау көмекшісі помощник по планированию
SCW ҚКШ мастер настройки безопасности
Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions Қауіпсіз/Көп қызметті Интернет Пошта тарауы S/MIME
Security Configuration Wizard Қауіпсіздік Конфигурацияларының Шебері мастер настройки безопасности
security descriptor қорғаныс дескрипторы дескриптор безопасности
security identifier қауіпсіздік жалпылауышы идентификатор безопасности
security principal қауіпсіздік әкімшісі участник безопасности
seed дерек негізін жасау присвоение начального значения
sender policy framework жіберуші саясатының негіздері инфраструктура политики отправителей
sender reputation жіберуші туралы репутация отправителя
SID SID ИД безопасности, ИД безопасности
single copy cluster бір даналық кластер кластер с единым хранилищем
sink қабылдағыш приемник
smart host жылдам сервер промежуточный узел
SMTP connector SMTP ағытпасы соединитель SMTP
snap-in енгізу оснастка
soft delete бағдарламалық құралды өшіру обратимое удаление
spam спам хат нежелательная почта
SPF ЖСН инфраструктура политики отправителей
spoof айла подделывать
SSL SSL протокол протокол SSL
storage group сақтау тобы группа хранения
Submission queue бағыныңқылы кезек очередь передачи
subscriber access number жазылушының ену нөмірі код доступа
system access control list жүйеге қатынауды бақылау тізімі системный список управления доступом
tarpitting Сервер жауаптарын арнайы ақырындату режим увязания
tarpitting interval Ақырындату интервалы интервал режима увязания
Telephone User Interface Телефон пайдаланушының тілдесуі телефонный интерфейс пользователя
transaction біртұтас әрекет транзакция
transaction log file өзгерістерді тіркеу файлы файл журнала транзакций
transport event транспорт оқиғасы событие транспорта
transport rule транспорт ережесі правило транспорта
Trojan horse троя аты вредоносная программа типа Троянский конь
UCE Өз еркімен жіберілген коммерциялық электронды пошта нежелательная почта
UM access telephone number ОХ серверіне кіру телефон нөмірі телефонный номер доступа к единой системе обмена сообщениями
Unified Messaging Ортақ Хабарлама единая система обмена сообщениями
Unified Messaging server role Әмбебаптандырылған Хабар жіберуші сервер ролі роль сервера единой системы обмена сообщениями
unreachable queue жеткізілмейтін хабарлар кезегі недоступная очередь
UTC ЖРУ время в формате UTC
UUENCODE ЮЮКОД UUENCODE
virtual directory виртуалды каталог виртуальный каталог
virtual private network виртуалды жеке желі виртуальная частная сеть
Virus Scanning API Вирустарды Сканерлеуші ҚБИ API поиска вирусов, программный интерфейс для поиска вирусов
voice mail дауыстық пошта голосовая почта
voice message дауыс хабары голосовое сообщение
voice message originator дауысты хабар авторы отправитель голосового сообщения
Voice over Internet Protocol Дауысты Интернет Протокол протокол VoIP
Voice over IP IP арқылы дауыс хабары протокол VoIP
Voice User Interface Дауыс поштасын пайдаланушының тілдесуі голосовой интерфейс пользователя
VoIP ДИП протокол VoIP
VoIP gateway ДИП шлюзі шлюз VoIP
Volume Shadow Copy Service Томның Тура Көшірмесін жасау Қызметі служба теневого копирования томов
VPN VPN VPN
VSAPI ВСҚБИ API для поиска вирусов
VUI VUI голосовой интерфейс пользователя
Web reference веб сілтеме веб-ссылка
Web Services Description Language Веб қызметтерінің сипаттаушы тілі язык WSDL
WebDAV WebDAV протокол WebDAV
WebReady Document Viewing WebReady құжатын көрсету веб-просмотр документов
Windows® Internet Explorer® Windows® Internet Explorer®, Windows® Internet Explorer® Windows Internet Explorer
X.400 X.400 X.400